Skip to content
Các gói cập nhật cho NukeViet
Branch: to-4.3.06
Clone or download
VINADES.,JSC and hoaquynhtim99 Xóa file thừa
Latest commit dad328a Jun 20, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
install Xóa file thừa Jun 21, 2019
.gitignore Update .gitignore Jul 26, 2018
README.md

README.md

Hướng dẫn cập nhật từ 4.3.00 => 4.3.05 lên NukeViet 4.3.06

Nếu phiên bản NukeViet 4 của bạn nhỏ hơn 4.3.00 bạn cần tìm hướng dẫn nâng cấp lên phiên bản 4.3.00 trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Nâng cấp hệ thống:

Bước 1: Chuẩn bị trước khi cập nhật:

 • Backup toàn bộ CSDL và các file code, tránh tình trạng có vấn đề phát sinh site không hoạt động được sau update.
 • Nếu site của bạn đã tùy biến các thư mục bằng cách sửa file includes/constants.php hãy đưa về mặc định, sau nâng cấp tiến hành cấu hình trở lại.
 • Nếu bạn có cấu hình FTP trong quản trị, vui lòng kiểm tra lại các thông số cho đúng hoặc xóa cấu hình. Nếu cấu hình sai sẽ dẫn tới cập nhật thất bại.

Bước 2: Thực hiện cập nhật:

Chú ý: Để đảm bảo dễ dàng xử lý trong trường hợp xảy ra sự số trong và sau nâng cấp, ngoài các công việc được khuyến nghị ở bước 1, bạn nên thực hiện thêm các thao tác sau nếu có thể:

 • Thực hiện dọn dẹp hệ thống để xóa các file log. Bạn có thể thực hiện việc này bằng thao tác: Tại khu vực quản trị chọn Công cụ web => Dọn dẹp hệ thống, nhấp vào ô check ở dòng Xóa các thông báo lỗi sau đó nhấp Thực hiện
 • Thực hiện cập nhật bằng một trong các cách bên dưới.
 • Nếu trong quá trình cập nhật hoặc sau khi cập nhật website xảy ra sự cố hãy sao chép nội dung trong file có dạng dd-mm-yyyy_error_log.log ở thư mục data/logs/error_logs/ để gửi hỗ trợ tại Diễn đàn NukeViet.Vn.

Cập nhật tự động:

Đăng nhập quản trị site dưới quyền admin tối cao, di chuyển vào khu vực Công cụ web => Kiểm tra phiên bản, tại đây nhận thông báo cập nhật và làm theo các bước hệ thống hướng dẫn.

Nếu thất bại hãy thử cách cập nhật thủ công bên dưới.

Nếu trong quá trình cập nhật bị đẩy ra, bạn đăng nhập lại quản trị để làm theo hướng dẫn (Hệ thống báo Xóa gói cập nhật do không tương thích, Bạn hãy xóa để tiếp tục vânh hành site)

Cập nhật thủ công:

Download gói cập nhật tại: https://github.com/nukeviet/update/releases/download/to-4.3.06/update-to-4.3.06.zip Giải nén và Upload các file trong gói cập nhật với cấu trúc của NukeViet, sau đó vào admin để tiến hành cập nhật.

Lưu ý: Nếu site của bạn đang ở bản 4.3.03 về trước khi thực hiện cập nhật xong bước di chuyển các file và thư mục, bạn sẽ bị đẩy ra khỏi tài khoản quản trị. Khi đó bạn hãy thực hiện đăng nhập lại quản trị và tiến hành di chuyển tới khu vực cập nhật lần nữa để hệ thống tiếp tục tiến trình.

Bước 3: Cấu hình lại site.

 • Nếu site có sử dụng các thư viện bên ngoài như phpoffice/phpspreadsheet thông qua composer, bạn cần khai báo để composer cập nhật lại

Nếu site của bạn ở bản 4.3.03 về trước cần làm các bước sau (site đang ở bản 4.3.04 thì không cần):

 • Tìm file config.php Tìm cấu hình sitekey đổi giá trị sitekey (Việc này cần thực hiện để đảm bảo an toàn).
 • Thực hiện dọn dẹp hệ thống để xóa các file log. Bạn có thể thực hiện việc này bằng thao tác: Tại khu vực quản trị chọn Công cụ web => Dọn dẹp hệ thống, nhấp vào ô check ở dòng Xóa các thông báo lỗi sau đó nhấp Thực hiện
 • Vào phần: Cấu hình -> Cấu hình chung Lưu thay đổi để hệ thống ghi lại một số thiết lập.
 • Vào phần: **Cấu hình -> Thiết lập an ninh ** Chọn tab Cấu hình hiển thị captcha để chọn Loại captcha là reCAPTCHA sau đó khai báo các thông số Site key, Secret key bằng cách đăng ký tài khoản captcha tại https://www.google.com/recaptcha/admin#list (Ghi chú: Nếu website của bạn chạy trên mạng nội bộ không có Internet cấu hình Loại captcha là Captcha mặc định)
 • Cấu hình lại các mật khẩu đã nhập vào hệ thống như: Tài khoản FTP, SMTP

Bước 4: Điều chỉnh giao diện

Các hướng dẫn dưới đây bạn có thể không cần thực hiện nếu cảm thấy khó khăn. Việc không cập nhật giao diện website của bạn vẫn hoạt động bình thường.

Nếu site của bạn sử dụng giao diện không phải mặc định thì thực hiện cập nhật theo hướng dẫn sau:

 • Xóa bỏ tích hợp web Google+ (Việc này cần làm do Google đã gỡ bỏ nền tảng Google Plus):

Tìm và xóa các đoạn tương tự như sau trong các file tpl của giao diện

<div class="g-plusone" data-size="medium"></div>

Đối với giao diện mặc định chúng tôi kiểm tra nó có ở những file sau:

 1. themes/my_theme/modules/news/detail.tpl
 2. themes/my_theme/modules/page/main.tpl
 3. themes/mobile_my_theme/modules/news/detail.tpl

Tìm và xóa các đoạn tương tự như sau trong js của giao diện

0 < $(".g-plusone").length && (window.___gcfg = {
    lang: nv_lang_data
  }, function() {
    var a = document.createElement("script");
    a.type = "text/javascript";
    a.async = !0;
    a.src = "//apis.google.com/js/plusone.js";
    var b = document.getElementsByTagName("script")[0];
    b.parentNode.insertBefore(a, b);
  }());

Đối với giao diện mặc định chúng tôi kiểm tra nó có ở những file sau:

 1. themes/my_theme/js/main.js
 2. themes/mobile_my_theme/js/main.js để xóa bỏ đoạn:
 • Nếu website của bạn có tùy biến dữ liệu user với kiểu dữ liệu trình soạn thảo và đang bị lỗi không hiển thị trình soạn thảo, tồn tại file themes/ten_theme/js/users.js thì mở lên tìm
function reg_validForm(a) {

Thêm xuống dưới

  // Xử lý các trình soạn thảo
  if (typeof CKEDITOR != "undefined") {
    for (var instanceName in CKEDITOR.instances) {
      $('#' + instanceName).val(CKEDITOR.instances[instanceName].getData());
    }
  }

Nếu site của bạn hiện ở phiên bản nhỏ hơn 4.3.02 và sử dụng giao diện không phải mặc định thì thực hiện cập nhật theo hướng dẫn sau

 • Tìm trong file: themes/my_theme/js/main.js:
window.location.href = location.reload()

Nếu có thay bằng

location.reload()
 • Nếu giao diện của bạn tồn tại themes/my_theme/modules/contact/form.tpl

Mở form.tpl tìm

    <div class="form-group">
      <label><input type="checkbox" name="sendcopy" value="1" checked="checked" /><span>{LANG.sendcopy}</span></label>
    </div>

Thêm lên trên

    <!-- BEGIN: sendcopy -->

Thêm xuống dưới

    <!-- END: sendcopy -->
You can’t perform that action at this time.