Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (19 sloc) 700 Bytes

Haber

Masaüstü haber uygulaması.

Dependency Status Dev-Dependency Status

Uygulamanın Son Durumu

Kullanılan Teknolojiler;

  • NodeJS
  • Webpack
  • Electron
  • TypeScript
  • jQuery
  • jQuery UI
  • Semantic UI
  • Hürriyet API

Gerekli paketleri kurmak için gerekli komut;

npm install

Derleyip çalıştırmak için gerekli komut;

npm run build && npm run start

Not: Çalıştırmadan önce proje dizininde anahtar isimli bir dosya oluşturup Hürriyet API anahtarınızı girmelisiniz.