Skip to content

Commit

Permalink
NVDB-4152: ResponseRevision 1, vegobjekttyper (enum)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
krimjo committed Sep 2, 2019
1 parent c6d91d5 commit df98895
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 14 additions and 14 deletions.
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,7 +18,7 @@

public class VegobjekttyperParserTest {
@ParameterizedTest
@CsvSource({"95","105"})
@CsvSource({"14","95","105","581"})
void parseVegobjekttyper(String file) throws IOException {
Map<String, DataType> datatyper = parsePlainList("vegobjekttyper/datatyper.json", AttributeTypeParser::parseDataType)
.stream()
Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/test/resources/jsonresponse/vegobjekttyper/14.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -207,7 +207,7 @@
"kortnavn": "type",
"beskrivelse": "Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om",
"kategori": 1,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 2,
Expand Down Expand Up @@ -390,7 +390,7 @@
"kortnavn": "prodtype",
"beskrivelse": "Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender",
"kategori": 3,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 3,
Expand Down Expand Up @@ -694,7 +694,7 @@
"kortnavn": "stav",
"beskrivelse": "Angir stolpeavstand for rekkverksende",
"kategori": 2,
"egenskapstype": "Flyttall",
"egenskapstype": "Flyttallenum",
"datatype": "Flerverdiattributt, Tall",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 30,
Expand Down
20 changes: 10 additions & 10 deletions src/test/resources/jsonresponse/vegobjekttyper/581.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -425,7 +425,7 @@
"kortnavn": "TunnelKl",
"beskrivelse": "Angir hvilken tunnelklasse tunnelen ble prosjektert etter. Ikke relevant for tunneler kortere enn 500 meter",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 3,
Expand Down Expand Up @@ -530,7 +530,7 @@
"kortnavn": "ParHLop",
"beskrivelse": "Angir hvor mange parallelle hovedløp tunnelen har. Med hovedløp menes tunnelløp som inngår i hovedvegen (ikke ramper, armer etc.). Det kan være unntak fra dette i tilfeller der det ikke er noen tunnelløp som har referanse til hovedparsell som inngår i hovedvegen, f.eks når tunnel på en arm.",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Heltall",
"egenskapstype": "Heltallenum",
"datatype": "Flerverdiattributt, Tall",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 4,
Expand Down Expand Up @@ -746,7 +746,7 @@
"kortnavn": "stigKval",
"beskrivelse": "beskriver hvordan \"stigning, maks\" er framkommet",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 11,
Expand Down Expand Up @@ -831,7 +831,7 @@
"kortnavn": "underSjo",
"beskrivelse": "Angir om tunnel er undersjøisk eller ikke.",
"kategori": 1,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 17,
Expand Down Expand Up @@ -880,7 +880,7 @@
"kortnavn": "sykkelFb",
"beskrivelse": "Angir om det er forbudt å sykle i tunnelen",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 18,
Expand Down Expand Up @@ -929,7 +929,7 @@
"kortnavn": "tlfVTS",
"beskrivelse": "Angir om service-/nødtelefonene i tunnelen går direkte til Vegtrafikksentralen (VTS)",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 23,
Expand Down Expand Up @@ -988,7 +988,7 @@
"kortnavn": "alBraSlo",
"beskrivelse": "Angir hvorvidt det utløses alarm direkte til Vegtrafikksentralen ved fjerning av brannslokker i tunnel.",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 24,
Expand Down Expand Up @@ -1047,7 +1047,7 @@
"kortnavn": "kbsn",
"beskrivelse": "Angir om kabler er seksjonert eller ikke. Når kabler er seksjonert skaper evt. brudd/skade bare problem på den aktuelle seksjon i tunnelen",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 25,
Expand Down Expand Up @@ -1096,7 +1096,7 @@
"kortnavn": "kbng",
"beskrivelse": "Angir om kabler er sikret v. nedgraving eller ikke.",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 26,
Expand Down Expand Up @@ -1172,7 +1172,7 @@
"kortnavn": "RestrKl",
"beskrivelse": "Angir restriksjonsklasse for transport av farlig gods gjennom tunnelen.",
"kategori": 7,
"egenskapstype": "Tekst",
"egenskapstype": "Tekstenum",
"datatype": "FlerverdiAttributt, Tekst",
"sensitivitet": 0,
"sorteringsnummer": 35,
Expand Down

0 comments on commit df98895

Please sign in to comment.