Skip to content
En plugin til QGIS for å hente vektordata fra Nasjonal vegdatabank (NVDB)
Python Makefile Batchfile
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 1 commit behind haugsand:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
help
Makefile
README.md
README.txt
__init__.py
__init__.pyc
compile.bat
icon.png
metadata.txt
nvdb.py
nvdb.pyc
nvdbdialog.py
nvdbdialog.pyc
plugin_upload.py
resources.py
resources.pyc
resources.qrc
ui_nvdb.py
ui_nvdb.pyc
ui_nvdb.ui

README.md

Dette er en eksperiementell plugin til QGIS for å hente vektordata fra Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Installasjonsveiledning

 1. Opprett en ny mappe i plugin-katalogen til QGIS. Eksempel: C:\Users<brukernavn>.qgis2\python\plugins<Nvdb>
 2. Kopier filene fra dette repoet til den nyopprettete mappen
 3. Start QGIS, og aktiver pluginen gjennom Programtillegg-menyen

NB: Pluginen er avhengig av at Python-modulen requests er installert.

Brukerveiledning (under utarbeidelse)

 1. Start ved å velge NVDB Plugin fra Programtillegg-menyen
 2. Velg vegnett eller en objekttype fra NVDB Datakatalog
 3. Velg et område. Enten hele Norge, et bestemt fylke eller en kommune.
 4. Velg vegkategorier
 5. Opprett lag. Dette vil ta noe tid for store datasett.

Tekniske detaljer (under utarbeidelse)

Pluginen er laget på bakgrunn av maler produsert av Plugin Builder

For å videreutvikle pluginen, må det tas utgangspunkt i følgende filer:

 • nvdb.py - Inneholder logikk
 • ui_nvdb.ui - UI-fil laget i QT Designer
 • compile.bat - Denne må kjøres om .ui-filen endres, for å generere en ny ui_nvdb.py.
You can’t perform that action at this time.