No description, website, or topics provided.
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc Update epsg6173.md Nov 1, 2018
imgs Create index.md Dec 3, 2018
presentasjoner Add files via upload Nov 6, 2018
README.md Update README.md Nov 6, 2018
hackathon2018.md Update hackathon2018.md Dec 3, 2018

README.md

Utviklerkonferanse for Åpne veg- og transport-data 2018

Arrangeres i sammenheng med (Statens Vegvesens teknologidager)[https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Teknologidagene].

  • Tid: Fredag 2. November
  • Sted: Clarion Hotel & Congress, Brattøra, Trondheim

1000-1015 Velkommen

Marit Collin, Administrerende direktør, Kantega

1015-1045 Data UT - Tilgjengeliggjøring av data fra Statens vegvesen

Hilde Austlid, IKT Forvaltning og videreutvikling

1045-1200 Nasjonal Vegdatabank

Terje Brasethvik, NVDB & Geodataseksjonen

Status Åpne Vegdata + Annonseringer (15 min)

Presentasjon

NVDB API V3 Les (Marvin Bredal Lillehaug, Kantega, 20 min)

NVDB API V3 Skriv (Tore Eide Andersen, Kantega, 20 min)

Presentasjon

  • Årsregnskap
  • Endringer i produksjon
  • Endringer i kommende versjon
  • Ymse

Datafangst - Eksternt API (20 min)

  • Mottak av endringer på eksisterende data

1200-1300 Lunsj

1300-1500 Trafikkdata

Lars Meisingseth, Transportteknologi

Pål Thomassen, BEKK

1500 Vel hjem