Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

EPSG-kode vil settes til 6173 i NVDB API (LES og SKRIV)

3D-koordinatsystemer i norske kart, er satt sammen av 2D-komponenter fra en kartprojeksjon i referanserammen EUREF1989 + høyde (1D) fra en vertikal referanseramme. Høyder i NVDB refererer i dag til den vertikal referanserammen NN1954. Fram til nå er det lagret objekter med to forskjellige (plane) 2D-koordinatsystemer.

Referanseramme | Kartprojeksjon | Benyttes av WGS1984 | UTM33 | GPS og GNSS-systemene EUREF1989 | UTM33 | Norske kart og permanente GNSS-Stasjoner (f.eks. CPOS)

Årsaken til dette er:

  1. Måling med kun én GNSS/GPS-mottaker gir koordinater i referanserammen WGS1984.
  2. Differensiell/relativ GNSS-måling (minst to mottakere) gir koordinater i rammen EUREF1989

Typisk nøyaktighet (et standardavvik) på objekter målt med kun én mottaker er 1-15m og 1-2cm ved differensiell måling (to eller flere mottakere i et nettverk som Kartverkets CPOS).

Ønskelig med kun én EPSG-kode for NVDB og API'ene

Det er rasjonelt å angi kun ett enkelt koordinatsystem for en hel database eller datasett. Alternativet vil være å angi koordinatsystem som egenskap på objektnivå. Skal en velge kun et koordinatsystem for NVDB eller API’ene, bør dette være 2) EUREF1989UTM33. Valget innebærer korrekt angitt koordinatsystem for objekter med god nøyaktighet. For objekter målt med en mottaker blir dette prinsipielt feil, men referanserammeforskjellen på ca. 0,7m vil være mindre enn målenøyaktigheten, så dette kan NVDB, som de fleste andre GIS-databaser fint leve med.

Anbefaling for NVDB: EPSG-kode 6173: EUREF1989UTM33 og høydereferanse NN1954. Det foretas ingen tids- og/eller stedsavhengig koordinattransformasjon av data med antatt dårlig nøyaktighet til/fra WGS1984 ved lesing eller skriving til NVDB. I løpet av 2018 har alle norske kommuner gått over til det nye høydereferansesystemet NN2000. NN2000 vil tas i bruk som høydereferanse for NVDB innen 2020. Da vil EPSG-koden igjen endres.

Begrunnelse (= snik-geodesi-fisering)

WGS84 er en dynamisk global referanseramme. Det innebærer at kontrollstasjonenes koordinater endrer seg med tiden. EUREF1989 skal sikre at norske kart henger sammen. I Kartverkets PGS-stasjoner benyttes derfor EUREF1989-koordinater tilnærmet referanseepoken 1. januar 1989. I 1989 hadde punkter gitt i de to systemene tilnærmet like koordinatverdier. For epoken 2018,5 (ca. 1. juli) er de stedsavhengige forskjellene i Norge henholdsvis 48-54cm i nord- og 36-48cm i østretning (beregnet med Kartverkets SKTrans2-programvare og modeller). Ifølge NASA’s GPS-tidsserier øker forskjellene i Norge med henholdsvis med 15-16mm i nord- og 14-15mm i øst-retning per år.