Електронни заявления по Закона за достъп до обществена информация
Clone or download
Pull request Compare This branch is 47 commits ahead, 6765 commits behind mysociety:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.tx
app
commonlib @ 1a9e10a
config
db
doc
lib
locale
public
script
spec
tmp
vendor
.gitignore
.gitmodules
.rspec
.travis.yml
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.txt
README.md
Rakefile
Vagrantfile
config.ru

README.md

Питай ги

Build Status

Това е кодът, задвижващ сайта Питай ги. Сайтът дава възможност да се правят електронни запитвания до институции по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Проектът е реализиран и се поддържа от фондация Общество.бг.

Документация

Резюме & Увод

Това е интеграция на вече изградения код от mySociety, първоначално използван за WhatDoTheyKnow.

Сайт позволяващ изпращането на Заявление за достъп до информация към набор от институции. Може да се каже, че това е по-скоро искане за информация понеже институциите са задължени да отговорят на всички валидни заявления в срок от 2 седмици.

Общо казано питате нещо и държавата трябва да отговори. Има и много малко изключения, които са свързани главно с тайни, лична информация и повторения. Нямат право да ви питат защо искате информацията.

Исканията не са ограничени само до държавни институции. Всяка организация финансирана от държавата/бюджета

Есенция

Сайт, в който се запращат заявления за достъп до информацията, изцяло през сайта. Написаното от потребителя е публикувано в сайта, отговора от институцията също. Лични данни като адрес и име са заличени.

Така информацията е публично достъпна за търсене, а институциите не се налага да отговарят повторно на зададени вече въпроси.

Пример

  1. Петър иска да знае колко струва (каква сума от държавния бюджет е дадена) за изготвянето на http://www.government.bg. Петър й иска детайли за това какво включва сайта като функции за дадени пари.
  2. Петър влиза в сайта на Alaveteli България и намира „Министерски съвет“
  3. Натиска „Попитай“ и в стандартно текстово поле описва исканата от него информация. В допълнителни полета пише лична информация като име и адрес, която няма да бъде достъпна публично.
  4. Информацията е запратена, като автоматично е добавен абзац поясняваш, че това е Заявление за достъп до информация
  5. След 1 седмица и половина Министерския съвет изпраща отговор, който е автоматично публикуван на сайта Alaveteli България.
  6. Петър е уведомен за отговора и може да го прегледа в сайта, както и да маркира направеното си искане като успешно или неуспешно.
  7. Ако Петър бива „разкарван“ от институцията чрез многобройни въпроси, други потребители от сайта Alaveteli могат да се включат с предложения по темата как Петър да форумира искането си ясно и настойчиво, да подчертаят дадени задължения или грешки в отговора от институцията.