Онлайн платформа за дискусии на предложения от граждани.
Ruby HTML JavaScript CSS Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.capistrano
app
bin
config
db
lib
log
public
test
vendor/assets
.gitignore
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
TODO.md
Vagrantfile
bootstrap.sh
config.ru

README.md

glasani.bg

„Гласа ни“ е онлайн платформа за обсъждане на предложения от гражданите. Някои от тези предложения могат да бъдат предложени за внедряване от съответните институции с помощта на БЦНП.

Полезни връзки

Относно

„Ехо, има ли някой там?“. Този въпрос вероятно ще зададем, ако някой ден отидем на Марс. Сега обаче е важно да знаем – има ли някой тук, има ли граждани в България, които искат да кажат на вземащите решения как да променят държавата, средата. Каним ви в тази платформа да коментирате какво мислите по въпроси като трябва ли децата да имат предмет гражданско образование, как могат гражданите ефективно да участват при правенето на закони, какво липсва за развитието на истинска доброволческа култура, кой и как да финансира гражданските инициативи. По-важното – ако дадете своите предложения по тези теми – това ще ви направи истински лидери на мнение в дискусията, с пряко участие в бъдещите законодателни инициативи на НПО. Glasani е платформа, в която мнението ви е от значение.

За програмисти

Платформата представлява one page app на angular с rails backend.

Ако:

 1. имате идеи за подобряване на платформата в технически аспект - отворете github issue;
 2. имате идеи за подобряване на платформата от гледна точка на функционалност и дизайн - направете предложение в самата платформа в тема „Мета“ за да може да бъде видяна и обсъдена от цялата общност;
 3. просто искате да се свържете с нас - пишете на info@obshtestvo.bg.

Инсталация

 1. Клонирайте си хранилището и влезте в папката.
 2. Създайте си config/application.yml файл. Може да използвате примерния в config/application.yml.example.
 3. vagrant up
 4. vagrant ssh и настройте postgres
 5. Сайтът трябва да е достъпен на localhost:4567

Deployment

Инсталацията на приложението в продукционен режим може да се извърши по много начини. Нашият избор е Capistrano за deployment, PostgreSQL база и Puma в съчетание с Nginx за application server. Puma процесите се управляват от Jungle. Първоначалната инсталация се прави с помощта на Capistrano::Puma.

Освен работеща PostgreSQL база, ще имате нужда и от header-файловете ѝ, за да може да се инсталира pg Ruby библиотеката. На Debian-базирани системи може да инсталирате libpq-dev пакета.

Уверете се, че в environment променливите на потребителя, под чието име пускате приложението, има RAILS_ENV=production.

 1. Изпълнете локално bundle exec cap production deploy:check. Задачата ще създаде необходимите пътища и ще се оплаче, ако липсват необходимите конфигурационни файлове. Направете необходимите корекции и се уверете, че минава успешно.

 2. В shared/gov_production_nginx.conf ще е създаден конфигурационен файл за Nginx. Може да го активирате като направите symlink към него от /etc/nginx/sites-enabled.

 3. Инсталирайте Puma Jungle. Ако имате sudo права, може да използвате следната команда: bundle exec cap production puma:jungle:setup. Бихте могли временно да разрешите на потребител www-data да изпълнява sudo команди като добавите следното в /etc/sudoers:

   www-data  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
  

  В противен случай, трябва да изпълните ръчно стъпките по инсталация, описани в тази задача.

 4. Трябва да може да се осъществи връзка с базата данни, конфигурирана в shared/config/database.yml.

 5. Качете приложението с bundle exec cap production deploy.

 6. На сървъра изпълнете service nginx reload.

API

API-то е stable. Тази версия няма да търпи промени.

През АPI-то можете да търсите, събирате и обработвате информация за 3 неща: предложения, коментари и потребители.

Предложения

Адрес: "/api/v1/proposals?[params]"

Една заявка може да изглежда така:

curl 'https://glasatni.bg/api/v1/proposals?order=newest&page=3&theme=ngo'

params могат да бъдат:

theme: [all, volunteering, ngo, participation, education, meta]

Сортира предложенията по тема. Темите са:

 1. all - Всички теми;
 2. volunteering - Доброволчество;
 3. ngo - Неправителствени организации;
 4. participation - Гражданско участие;
 5. education - Гражданско образование;
 6. meta - Мета тема.
order: [relevance, newest, oldest, most-comments, least-comments]

Този параметър задава подредбата на предложенията.

 1. relevance - сортира по подкрепа;
 2. newest - първи са първите;
 3. oldest - първи са последните;
 4. most-comments - първо темите с най-много коментари;
 5. least-comments - първо темите с най-малко коментари.
page: [1...]

Ако параметъра не е специфициран ще бъдат изпратени само първата страница. За да изтеглите цялата таблица е необходимо да преминете през всички страници.

voter_id: [1...]

Ако бъде подадено id-то на даден потребител на сайта, може да бъде видяно как е гласувал. На този сайт гласуването е явно ;)

Една заявка връща следната структура:

{
 proposals: [
  {
   id: 2,
   user: {
    id: 1,
    name: "име"
   },
   title: "Заглавие",
   content: "съдържание",
   voted: null,
   theme: {
    id: 5,
    name: "Име на темата на бг"
   },
   up: 0,
   down: 0,
   hotness: 0,
   comments_count: 4,
   created_at: "2014-11-16T17:52:26.824+02:00",
   time_ago: "преди ден",
   updated_at: "2014-11-16T17:53:47.837+02:00"
  },
  ...
 ],
 proposals_count: 1,
 pages_count: 1,
 page: 1
}

В конкретния случай сме подали voter_id, но потребителя не е гласувал и поради това стойността е null. Ако беше гласувал с „+“ щеше да е 0, а с „-“ - 1. Ако не бяхме подали voter_id, нямаше да има стойност „voted“.

Възможно е също да бъде изтеглено конкретно предложение с:

curl https://glasatni.bg/api/v1/proposals/1234

Коментари

Адрес: "/api/v1/comments?[params]"

Една заявка може да изглежда така:

curl 'https://glasatni.bg/api/v1/comments?order=newest&page=3'

params могат да бъдат:

commentable_id: [1...]

Сортира по предложение. За да видите коментарите на специфично предложение, трябва да сложите за стойност неговото id.

order: [relevance, newest, oldest]

Този параметър задава подредбата на коментарите.

 1. relevance - сортира по подкрепа;
 2. newest - първи са първите;
 3. oldest - първи са последните.
page: [1...]

Ако параметъра не е специфициран ще бъдат изпратени само първата страница. За да изтеглите цялата таблица е необходимо да преминете през всички страници.

voter_id: [1...]

Ако бъде подадено id-то на даден потребител на сайта, може да бъде видяно как е гласувал. На този сайт гласуването е явно ;)

Една заявка връща следната структура:

{
 comments: [
  {
   id: 2,
   content: "sdas",
   created_at: "2014-11-17T01:13:29.610+02:00",
   time_ago: "преди ден",
   updated_at: "2014-11-17T01:13:29.610+02:00",
   commentable: 8,
   comments_count: 0,
   user: {
    id: 3,
    name: "Петко Циков",
    comments_rank: "speaker",
    proposals_rank: "enthusiast",
    moderator: false
   },
   hotness: 0
  },
  ...
 ],
 comments_count: 9,
 pages_count: 3,
 page: 1
}

В конкретния случай не сме подали voter_id и няма стойност „voted“.

Възможно е също да бъде изтеглен конкретен коментар с:

curl https://glasatni.bg/api/v1/comments/1234

Потребители

Адрес: "/api/v1/users?[params]"

Сортирането по потребители се извършва единствено на база ранг.

Примерна заявка изглежда така:

curl 'https://glasatni.bg/api/v1/users?rank=orator'

params могат да бъдат единствено:

rank: [observer, speaker, orator, enthusiast, activist, policy_maker]

Една заявка връща следната структура:

{
 users: [
  {
   id: 3,
   name: "Име",
   reputation: 2,
   comments_rank: "orator",
   proposals_rank: "enthusiast",
   moderator: true,
   created_at: "2014-11-16T17:52:56.763+02:00",
   time_ago: "преди ден",
   updated_at: "2014-11-18T16:31:46.927+02:00"
  },
  ...
 ],
 users_count: 14,
 pages_count: 1,
 page: 1
}

Възможно е също да бъде изтеглен конкретен потребител с:

curl https://glasatni.bg/api/v1/users/1234