Skip to content

obshtestvo/gov

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code
This branch is 6 commits ahead of AlexVPopov:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен софтуер и гъвкава разработка в държавата

Кампанията има за цел да адрeсира различни групи (IT сферата, държавната администрация и гражданския сектор), за да разясни по човешки начин ползите от прозрачния и гъвкав процес на разработката на софтуер за нуждите на държавата.

Сайтът на кампанията е с отворен код и се задвижва от Ruby on Rails.

Инсталация

Трябва да имате Ruby 2.x и Bundler.

 1. Клонирайте си хранилището и влезте в папката.
 2. Изпълнете bundle install.
 3. Създайте си config/database.yml файл. Може да използвате примерния в config/database.yml.example.
 4. Създайте config/secrets.yml файл. Може да използвате примерния в config/secrets.yml.example.
 5. Създайте config/settings.yml файл. Може да използвате примерния в config/settings.yml.example.
 6. Изпълнете bundle exec rake db:setup.
 7. Стартирайте приложението с bin/rails server.

Трябва да имате работещо копие на localhost:3000.

Административният интерфейс е на адрес /admin. По подразбиране има един администратор с имейл admin@example.com и парола password.

Бележка: Всеки път, когато получавате нови промени от хранилището, използвайте командите:

bundle install bundle exec rake db:migrate

за да подсигурите, че конфигурацията на проекта и на базата данни са най-новите.

Deployment

Инсталацията на приложението в продукционен режим може да се извърши по много начини. Нашият избор е Capistrano за deployment, PostgreSQL база и Puma в съчетание с Nginx за application server. Puma процесите се управляват от Jungle. Първоначалната инсталация се прави с помощта на Capistrano::Puma.

Освен работеща PostgreSQL база, ще имате нужда и от header-файловете й, за да може да се инсталира pg Ruby библиотеката. На Debian-базирани системи може да инсталирате libpq-dev пакета.

Уверете се, че в environment променливите на потребителя, под чието име пускате приложението, има RAILS_ENV=production.

 1. Изпълнете локално bundle exec cap production deploy:check. Задачата ще създаде необходимите пътища и ще се оплаче, ако липсват необходимите конфигурационни файлове. Направете необходимите корекции и се уверете, че минава успешно.

 2. В shared/gov_production_nginx.conf ще е създаден конфигурационен файл за Nginx. Може да го активирате като направите symlink към него от /etc/nginx/sites-enabled.

 3. Инсталирайте Puma Jungle. Ако имате sudo права, може да използвате следната команда: bundle exec cap production puma:jungle:install. Бихте могли временно да разрешите на потребител www-data да изпълнява sudo команди като добавите следното в /etc/sudoers:

   www-data  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
  

  В противен случай, трябва да изпълните ръчно стъпките по инсталация, описани в тази задача.

 4. Трябва да може да се осъществи връзка с базата данни, конфигурирана в shared/config/database.yml.

 5. Качете приложението с bundle exec cap production deploy.

 6. На сървъра изпълнете service nginx reload.

Искам да редактирам и допълвам съдържанието

Чудесно! Ако нямате познания по html, редактирайте единствено нашия хакпад. А ако знаете как и имате желание и време - можете да редактирате и кодът (Само имайте на ум, че различни части от сайтът се повтарят - например секцията „митове“ е една и съща при страницата за IT, Държавна администрация и граждански сектор).

Благодарим!

Лиценз

Този код се разпространява под MIT лиценз.

About

"Oтворен код"? Ама нали няма безплатен обяд?!

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

 • HTML 38.9%
 • Ruby 31.2%
 • CSS 26.7%
 • JavaScript 3.2%