"Oтворен код"? Ама нали няма безплатен обяд?!
HTML Ruby CSS JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 6 commits ahead of AlexVPopov:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
log
public
vendor/assets
.gitignore
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
LICENCE.txt
README.md
Rakefile
bower.json
config.ru

README.md

Отворен софтуер и гъвкава разработка в държавата

Кампанията има за цел да адрeсира различни групи (IT сферата, държавната администрация и гражданския сектор), за да разясни по човешки начин ползите от прозрачния и гъвкав процес на разработката на софтуер за нуждите на държавата.

Сайтът на кампанията е с отворен код и се задвижва от Ruby on Rails.

Инсталация

Трябва да имате Ruby 2.x и Bundler.

 1. Клонирайте си хранилището и влезте в папката.
 2. Изпълнете bundle install.
 3. Създайте си config/database.yml файл. Може да използвате примерния в config/database.yml.example.
 4. Създайте config/secrets.yml файл. Може да използвате примерния в config/secrets.yml.example.
 5. Създайте config/settings.yml файл. Може да използвате примерния в config/settings.yml.example.
 6. Изпълнете bundle exec rake db:setup.
 7. Стартирайте приложението с bin/rails server.

Трябва да имате работещо копие на localhost:3000.

Административният интерфейс е на адрес /admin. По подразбиране има един администратор с имейл admin@example.com и парола password.

Бележка: Всеки път, когато получавате нови промени от хранилището, използвайте командите:

bundle install bundle exec rake db:migrate

за да подсигурите, че конфигурацията на проекта и на базата данни са най-новите.

Deployment

Инсталацията на приложението в продукционен режим може да се извърши по много начини. Нашият избор е Capistrano за deployment, PostgreSQL база и Puma в съчетание с Nginx за application server. Puma процесите се управляват от Jungle. Първоначалната инсталация се прави с помощта на Capistrano::Puma.

Освен работеща PostgreSQL база, ще имате нужда и от header-файловете й, за да може да се инсталира pg Ruby библиотеката. На Debian-базирани системи може да инсталирате libpq-dev пакета.

Уверете се, че в environment променливите на потребителя, под чието име пускате приложението, има RAILS_ENV=production.

 1. Изпълнете локално bundle exec cap production deploy:check. Задачата ще създаде необходимите пътища и ще се оплаче, ако липсват необходимите конфигурационни файлове. Направете необходимите корекции и се уверете, че минава успешно.

 2. В shared/gov_production_nginx.conf ще е създаден конфигурационен файл за Nginx. Може да го активирате като направите symlink към него от /etc/nginx/sites-enabled.

 3. Инсталирайте Puma Jungle. Ако имате sudo права, може да използвате следната команда: bundle exec cap production puma:jungle:install. Бихте могли временно да разрешите на потребител www-data да изпълнява sudo команди като добавите следното в /etc/sudoers:

   www-data  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
  

  В противен случай, трябва да изпълните ръчно стъпките по инсталация, описани в тази задача.

 4. Трябва да може да се осъществи връзка с базата данни, конфигурирана в shared/config/database.yml.

 5. Качете приложението с bundle exec cap production deploy.

 6. На сървъра изпълнете service nginx reload.

Искам да редактирам и допълвам съдържанието

Чудесно! Ако нямате познания по html, редактирайте единствено нашия хакпад. А ако знаете как и имате желание и време - можете да редактирате и кодът (Само имайте на ум, че различни части от сайтът се повтарят - например секцията „митове“ е една и съща при страницата за IT, Държавна администрация и граждански сектор).

Благодарим!

Лиценз

Този код се разпространява под MIT лиценз.