Permalink
Browse files

No commit message

  • Loading branch information...
1 parent 31f22eb commit 70e8e0bd22fdcf10e8d5533b958066eebe624b15 @khaschuluu khaschuluu committed Aug 5, 2010
Showing with 19 additions and 15 deletions.
  1. +19 −15 README.md
View
@@ -11,27 +11,31 @@ Gtree бол Монголын гитар сонирхогчдын нээлттэ
* Blueprint (CSS framework)
# Github-тай холбох
-Github-ын талаар монгол хэл дээрх гарын авлагыг [http://wiki.limnux.net/wiki/Github][http://wiki.limnux.net/wiki/Github] хаягаас авна уу.
+Github-ын талаар монгол хэл дээрх гарын авлагыг http://wiki.limnux.net/wiki/Github хаягаас авна уу.
Энэ системийг өөрийн сервер, үгүй бол тооцоолуур дээрээ ажиллуулахын тулд эхлээд энэ github/gtree агуулгаа тооцоолууртаа холбох хэрэгтэй. Ингэхийн тулд Github-ын гарын авлагын дагуу энэ агуулгыг fork хийнэ. Түүнийхээ дараа terminal нээгээд:
-'$ mkdir gtree'
-'$ cd gtree'
-'$ git init'
-'$ git remote add origin git@github.com:user_name/gtree.git'
-'$ git pull origin master'
+ $ mkdir gtree
+ $ cd gtree
+ $ git init
+ $ git remote add origin git@github.com:user_name/gtree.git
+ $ git pull origin master
Ийнхүү зөв холбосон бол ls тушаалын үр дүнд агуулах харагдах ёстой. Ингээд ажиллуулах алхамыг хийцгээе.
# Ажиллуулах
-Ажиллуулахын тулд танд юуны түрүүнд дээрх *Ашигласан системүүд* сэдэв доторх бүх системүүд таны тооцоолуурт суусан байх шаардлагатай ба дараах алхмуудыг хийж хөрсийг бэлдэнэ.
+Ажиллуулахын тулд танд юуны түрүүнд дээрх Ашигласан системүүд сэдэв доторх бүх системүүд таны тооцоолуурт суусан байх шаардлагатай ба дараах алхмуудыг хийж хөрсийг бэлдэнэ.
+
* Хэрэгцээт програмуудыг суулгах, хэрвээ суучихсан програм бол хэрэггүй. Мөн Ruby болон Ruby on Rails-ийг дээр заасан холбоосоор орж гарын авлагатай танилцаж, сулугах зааврын дагуу суулгана уу. Харин одоо terminal-аа нээгээд:
-'$ sudo apt-get install mysql'
-'$ gem install mongrel'
+ $ sudo apt-get install mysql
+ $ gem install mongrel
+
* Үндсэн хөрс энд хүрээд бэлтгэгдэх ба одоо тохиргоонуудыг хийнэ.
Хамгийн түрүүнд config/database.yml файлыг нээж development хэсгийн хамгийн доод талын хоёр мөрийг дараах байдлаар өөрчлөнө:
-'password: [энд mysql-ийн root нууц үг байна]'
-'host: localhost'
+ password: [энд mysql-ийн root нууц үг байна]
+ host: localhost
+
За одоо баазаа үүсгэх ба дараах мөрийг terminal дээр өгнө:
-'$ rake db:create RAILS_ENV=\'development\''
-'$ rake db:migrate'
+ $ rake db:create RAILS_ENV='development'
+ $ rake db:migrate
+
* Одоо бүх зүйл бэлэн болсон болохоор ажиллуулна:
-'$ ruby script/server'
-Ингээд өөрийн http://localhost:3000 гээд ороод үз дэ. Хэрвээ бүх зүйл ном ёсоор болсон бол Gtree сайт маань ажиллаж байх болно.
+ $ ruby script/server
+Ингээд өөрийн http://localhost:3000 гээд ороод үз дэ. Хэрвээ бүх зүйл ном ёсоор болсон бол Gtree сайт маань ажиллаж байх болно.

0 comments on commit 70e8e0b

Please sign in to comment.