Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
_05wifi-dallas
_06wifi-dallas-3x
wifiTest
wifi_sentu-led2-json
wifi_sentu-led7-temp-oled-log
README.md
dallas1.ino
oeESP.h
temp.txt
witty_button2.ino

README.md

Witty:
http://www.instructables.com/id/Programming-the-ESP8266-12E-using-Arduino-software/
http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.0.0/doc/installing.html

Start Arduino and open Preferences window.
Enter http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
into Additional Board Manager URLs field. You can add multiple URLs, separating them with commas.

JSON http://blog.nyl.io/esp8266-led-arduino/


testy září/říjen 2016


vytvořena jednoduchá knihovna nastavení + LED oeESP.h
další knihovna oeWiFi.h řeší wifi připojení a spol.

wifi_sentu-led2-json
na serveru - JSON file
z mobilní aplikace (webová stánka) je možné vidět a měnit stav LED

wifi_sentu-led7-temp-oled-log
přidání log + dallas teplota + OLED i2C displaymicropython: https://github.com/rnovacek/thunderstorm