David Gay oddshocks

Organizations

@FOSSRIT @fedora-infra