Skip to content
Teploměr a vlhkoměr STE2 od HW group
Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
STE2_OID.txt Create STE2_OID.txt Dec 30, 2018
sensdesk_values-xml_parser.sh Add files via upload Sep 24, 2019
ste2.xml Create ste2.xml Aug 4, 2019
ste2_tmep.sh

README.md

STE2

Teploměr a vlhkoměr STE2 od společnosti HW group

Bezpečnostní upozornění

Firmware: STE2 ver. 1.2.2 - 02.08.2019 (a pravděpodobně všechny starší verze, viz release history: https://www.hw-group.com/cs/product-version/ste2). Platí pro výchozí nastavení.

 • KRITICKÉ: Spuštěný příkaz curl na kořen webového serveru (např. curl http://10.0.0.30/) vrátí XML dokument s kompletním nastavením zařízení, včetně citlivých zakódovaných proměných jako je <username>, <password>, <wifi_password>, <smtp_username>, <smtp_password>, <sms_username>, <sms_password> a další, které jsou za běžných okolností viditělné pouze po přihlášení. Ukázka XML výstupu na oficiálním online demu: ste2.xml
 • Přístup do konfigurace přes webové rozhraní (HTTP, tcp/80) není chráněn žádným jménem ani heslem.
 • Přístup do konfigurace přes webové rozhraní neumožňuje zabezpečný (šifrovaný) přenos tzn. možnost protokolu HTTPS chybí.
 • Protokol SNMP (udp/161) má přednastavený široce známý "Community string" public (pouze čtení hodnot) a private (čtení a zápis hodnot). Oba "stringy" jsou povoleny.
 • Protokol SNMP (udp/161) je dostupný pouze ve verzi 2, tzn. bez možnosti pokročilejší autentizace a šifrování přenosu dat.
 • Některé informace o systému a měřené proměné lze vyčítat bez autentizace. Například soubor values.xml (v kořenu webového serveru).

Integrace se serverem TMEP.cz

(poslední úpravy k 14.11.2019)

Ve skriptu je nutné upravit IP adresu zařízení STE2 (ip_address), subdoménu (tmep_subdom) a GUID (tmep_guid) podle nastavení z tmep.cz. Zbytek parametrů předpokládá výchozí nastavení zařízení.

Skript neobsahuje smyčku. Pro opakovaná měření je potřeba do crontabu přidat:

*/5 * * * * sudo bash /home/pi/ste2_tmep.sh &>/dev/null

SensDesk.com values.xml Parser

Závislosti: nástroj xmllint z balíčku libxml2-utils.

Proč tento skript?

Samotné zařízení STE2 neumožňuje definovat vlastní posílaní hodnot z čidel pomocí standardního HTTP GET požadavku. Jediný způsob, jak stahovat hodnoty bez přímého přístupu (např. přes SNMP nebo HTTP v lokální síti) je nastavit zařízení, aby odesílalo hodnoty na portál a SensDesk.com ty následně dále zpracovávat, což dělá právě skript sensdesk_values-xml_parser.sh

SensDesk.com je portál pro IoT zařízení od společnosti HW Group, který umožňuje sledovat měřené veličiny, monitorovat připojené zařízení a zasílat upozornění.

Součástí portálu je i jednoduché API, které umožňuje na specifické URL pracovat s XML výstupem. V zásadadě, každé zařízení má na portálu dostupné rozhraní přes soubor values.xml ze kterého lze vyčíst mnoho informací, předně pak např. hodnotu teploty nebo vlhkosti.

Jak na to?

 • Nakonfigurujte zařízení aby odesílalo hodnoty na portál Sendesk. Obecný rozcestník s postupem zde: https://sensdesk.com/connect-to-the-sensdeskcom, popř. hledejte přímo v uživatelské příručce.
 • Na portálu SensDesk.com, v záložce Teams, najdete hodnotu přístupového klíče, tzv. values.xml key, viz nápověda: https://www.hw-group.com/cs/podpora/zmeny-prace-se-setupxml-v-portale-sensdesk
 • Hodnotou values.xml key nahraďte proměnou KEY ve skriptu.
 • Otevřete URL s XML výstupem. Tvar je http://sensdesk.com/sensdesk/values.xml?values_xml_key=KEY
 • V surovém XML najděte požadovaná čidla a jejich identifikátor, např <Sensor sens_id="230008">. Číselnou hodnotou (zde např. 230008 nahraďte proměné XYZ u řádků pro parsování teploty a vlhkosti.

Doplňující poznámky

 • Ve skriptu jsou i dva debug příkazy, které zakomentujte, pokud je nepotřebujete.
 • Četnost zasílání hodnot na portál lze nastavit v zařízení, na kartě Portal, hodnota AutoPush. Nicméně, na stejné kartě je (zřejmě) globální konstanta Push Period "časovače" nastavená na 900 sekund, tzn. 15 minut. Nelze tedy s jistotou říci, že hodnoty stahované z portálu SensDesk.com jsou právě tak aktuální, jak jsou v určitém čase odeslány ze zařízení. Nicméně, lze odvodit, že data nejsou starší, než 15 minut (kdy by mělo dojít k pushnutí hodnot na portál v každém případě).
 • Jakékoli komentáře a vylepšení vítány :)
You can’t perform that action at this time.