Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

[Translations] NL update

  • Loading branch information...
commit 71f4fb3dc8588a6ffb4143d2bda3044ab903ad66 1 parent 8d9cd4c
@RobvanderDoes RobvanderDoes authored
Showing with 106 additions and 138 deletions.
  1. +53 −125 epgrefresh/po/nl.po
  2. +8 −13 epgsearch/po/nl.po
  3. +45 −0 videocolorspace/po/nl.po
View
178 epgrefresh/po/nl.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: enigma2 - epgrefresh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 21:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-05 07:28+0100\n"
-"Last-Translator: \n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-25 14:22+0100\n"
+"Last-Translator: Rob van der Does <robvddoes@gmail.com>\n"
"Language-Team: AndyBlac/Rob van der Does\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -14,26 +14,14 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Dutch\n"
"X-Poedit-Country: NETHERLANDS\n"
-msgid ""
-"After a successful refresh the AutoTimer will automatically search for new "
-"matches if this is enabled."
-msgstr ""
-"Na een succesvolle refresh zal AutoTimer automatisch naar nieuwe "
-"overeenkomsten zoeken als dat is ingeschakeld."
+msgid "After a successful refresh the AutoTimer will automatically search for new matches if this is enabled."
+msgstr "Na een succesvolle refresh zal AutoTimer automatisch naar nieuwe overeenkomsten zoeken als dat is ingeschakeld."
-msgid ""
-"An automated refresh will start after this time of day, but before the time "
-"specified in next setting."
-msgstr ""
-"Automatische refresh zal starten na de ingestelde tijd, maar voor de tijd "
-"die in de volgende instelling staat."
+msgid "An automated refresh will start after this time of day, but before the time specified in next setting."
+msgstr "Automatische refresh zal starten na de ingestelde tijd, maar voor de tijd die in de volgende instelling staat."
-msgid ""
-"An automated refresh will start before this time of day, but after the time "
-"specified in previous setting."
-msgstr ""
-"Automatische refresh zal starten voor de ingestelde tijd, maar na de tijd "
-"die in de vorige instelling staat."
+msgid "An automated refresh will start before this time of day, but after the time specified in previous setting."
+msgstr "Automatische refresh zal starten voor de ingestelde tijd, maar na de tijd die in de vorige instelling staat."
msgid "Automatically refresh EPG"
msgstr "Automatisch EPG vernieuwen"
@@ -92,14 +80,11 @@ msgstr "Wat wil je bewerken"
msgid "Editing the service list"
msgstr "Bewerk de service lijst"
-msgid ""
-"Enable this to be able to access the EPGRefresh configuration from within "
-"the extension menu."
+msgid "Enable this to be able to access the EPGRefresh configuration from within the extension menu."
msgstr "Toon EPG Refresh instellingsmenu in het extensie menu."
msgid "Extend the list of services to refresh by those your AutoTimers use?"
-msgstr ""
-"Breidt de lijst met kanalen uit met die kanalen die AutoTimers gebruikt?"
+msgstr "Breidt de lijst met kanalen uit met die kanalen die AutoTimers gebruikt?"
msgid "Fake recording"
msgstr "Nep opname"
@@ -107,27 +92,14 @@ msgstr "Nep opname"
msgid "Force scan even if receiver is in use"
msgstr "Zoeken wanneer de ontvanger in gebruik is"
-msgid ""
-"If the receiver currently isn't in standby, this is the duration which "
-"EPGRefresh will wait before retry."
-msgstr ""
-"Als de ontvanger momenteel niet in standby is, is dit de tijd die EPG "
-"Refresh zal wachten alvorens het weer te proberen."
+msgid "If the receiver currently isn't in standby, this is the duration which EPGRefresh will wait before retry."
+msgstr "Als de ontvanger momenteel niet in standby is, is dit de tijd die EPG Refresh zal wachten alvorens het weer te proberen."
-msgid ""
-"If this is enabled, the plugin will wake up the receiver from deep standby "
-"if possible. Otherwise it needs to be switched on already."
-msgstr ""
-"Als dit is ingeschakeld, zal de plugin de ontvanger uit deep sleep halen. "
-"Anders moet de ontvanger al ingeschakeld zijn."
+msgid "If this is enabled, the plugin will wake up the receiver from deep standby if possible. Otherwise it needs to be switched on already."
+msgstr "Als dit is ingeschakeld, zal de plugin de ontvanger uit deep sleep halen. Anders moet de ontvanger al ingeschakeld zijn."
-msgid ""
-"If you want to refresh the EPG in background, you can choose the method "
-"which best suits your needs here, e.g. hidden, fake reocrding or regular "
-"Picture in Picture."
-msgstr ""
-"Als u de de EPG op de achtergrond wilt laten lopen, kunt u de gewenste modus "
-"hier aangeven (zoals verborgen, nep-opname of de reguliere PiP)."
+msgid "If you want to refresh the EPG in background, you can choose the method which best suits your needs here, e.g. hidden, fake reocrding or regular Picture in Picture."
+msgstr "Als u de de EPG op de achtergrond wilt laten lopen, kunt u de gewenste modus hier aangeven (zoals verborgen, nep-opname of de reguliere PiP)."
msgid "Inherit Services from AutoTimer"
msgstr "Geërfde Services van AutoTimer"
@@ -146,7 +118,7 @@ msgid "OK"
msgstr "Ok"
msgid "PiP available now."
-msgstr ""
+msgstr "PiP is nu beschikbaar."
msgid "Picture in Picture"
msgstr "Picture in Picture"
@@ -194,85 +166,52 @@ msgid "The configuration menu"
msgstr "Het instellingen menu"
msgid ""
-"This help screen is supposed to give you a quick look at everything "
-"EPGRefresh has to offer.\n"
-"You can abort it at any time by pressing the RED or EXIT button on your "
-"remote control or bring it up at a later point by pressing the HELP button "
-"from the configuration menu (more on that later).\n"
+"This help screen is supposed to give you a quick look at everything EPGRefresh has to offer.\n"
+"You can abort it at any time by pressing the RED or EXIT button on your remote control or bring it up at a later point by pressing the HELP button from the configuration menu (more on that later).\n"
"\n"
"\n"
-"But you really should consider to take the few minutes it takes to read "
-"these help pages."
+"But you really should consider to take the few minutes it takes to read these help pages."
msgstr ""
-"Dit help-scherm geeft u een snel overzicht over alles dat EPG Refresh u te "
-"bieden heeft.\n"
-"U kunt te allen tijde afbreken met de rode- of exit-toets, of in een later "
-"stadium via de help-toets in het instellingen menu (waarover later meer).\n"
+"Dit help-scherm geeft u een snel overzicht over alles dat EPG Refresh u te bieden heeft.\n"
+"U kunt te allen tijde afbreken met de rode- of exit-toets, of in een later stadium via de help-toets in het instellingen menu (waarover later meer).\n"
"\n"
"\n"
-"Maar u zou echt moeten overwegen een paar minuten te spenderen aan het "
-"doorlezen van deze help-pagina's."
+"Maar u zou echt moeten overwegen een paar minuten te spenderen aan het doorlezen van deze help-pagina's."
-msgid ""
-"This is the duration each service/channel will stay active during a refresh."
-msgstr ""
-"Dit is de tijdsduur dat elk kanaal afgestemd blijft tijdens een verversing."
+msgid "This is the duration each service/channel will stay active during a refresh."
+msgstr "Dit is de tijdsduur dat elk kanaal afgestemd blijft tijdens een verversing."
msgid ""
-"This is the entry point of EPGRefresh. From this menu you can configure "
-"every aspect of the plugin and start a manual refresh of the EPG.\n"
-"The configuration options each have an explaination which is supposed to "
-"help you to understand their effects better. Please give reading them a try, "
-"they can save you a lot of time.\n"
+"This is the entry point of EPGRefresh. From this menu you can configure every aspect of the plugin and start a manual refresh of the EPG.\n"
+"The configuration options each have an explaination which is supposed to help you to understand their effects better. Please give reading them a try, they can save you a lot of time.\n"
"\n"
-"Using the YELLOW button you can start a refresh manually and the INFO button "
-"brings up the date the last refresh was completed successfully.\n"
+"Using the YELLOW button you can start a refresh manually and the INFO button brings up the date the last refresh was completed successfully.\n"
"The BLUE key opens the service editor (next page)."
msgstr ""
-"Dit is het beginpunt van EPG Refresh. Vanuit dit menu kunt u alles instellen "
-"en ook een handmatige start uitvoeren.\n"
-"De instellings-opties hebben elk een eigen toelichting. Het doorlezen "
-"daarvan kan later een hoop tijd besparen.\n"
+"Dit is het beginpunt van EPG Refresh. Vanuit dit menu kunt u alles instellen en ook een handmatige start uitvoeren.\n"
+"De instellings-opties hebben elk een eigen toelichting. Het doorlezen daarvan kan later een hoop tijd besparen.\n"
"\n"
-"Met de gele-toets kunt u een verversing handmatig startem en de Info-toets "
-"laat u zien wanneer de laatste succesvolle verversing plaats vond.\n"
+"Met de gele-toets kunt u een verversing handmatig startem en de Info-toets laat u zien wanneer de laatste succesvolle verversing plaats vond.\n"
"De blauwe-toets opent de service editor (volgende pagina)."
msgid ""
-"This might have been an automated bootup to refresh the EPG. For this to "
-"happen it is recommended to put the receiver to Standby.\n"
+"This might have been an automated bootup to refresh the EPG. For this to happen it is recommended to put the receiver to Standby.\n"
"Do you want to do this now?"
msgstr ""
-"Dit kan een automatische opstart geweest zijn om de EPG te verversen. "
-"Hiervoor wordt aanbevolen de ontvanger in standby te hebben.\n"
+"Dit kan een automatische opstart geweest zijn om de EPG te verversen. Hiervoor wordt aanbevolen de ontvanger in standby te hebben.\n"
"Wilt u dat nu doen?"
-msgid ""
-"This setting controls whether or not an informational message will be shown "
-"at start and completion of refresh."
-msgstr ""
-"Deze instelling bepaalt of er een melding wordt vertoond by het begin en het "
-"einde van een refresh."
+msgid "This setting controls whether or not an informational message will be shown at start and completion of refresh."
+msgstr "Deze instelling bepaalt of er een melding wordt vertoond by het begin en het einde van een refresh."
-msgid ""
-"This setting controls whether or not the refresh will be initiated even "
-"though the receiver is active (either not in standby or currently recording)."
-msgstr ""
-"Deze instelling bepaalt of de refresh zal worden geinitieerd zelfs als de "
-"ontvanger actief is (dus niet in standby en niet aan het opnemen)."
+msgid "This setting controls whether or not the refresh will be initiated even though the receiver is active (either not in standby or currently recording)."
+msgstr "Deze instelling bepaalt of de refresh zal worden geinitieerd zelfs als de ontvanger actief is (dus niet in standby en niet aan het opnemen)."
-msgid ""
-"This setting controls whether the receiver should be set to deep standby "
-"after refresh is completed."
-msgstr ""
-"Deze instelling bepaalt of de ontvanger na de refresh in deep slep gaat."
+msgid "This setting controls whether the receiver should be set to deep standby after refresh is completed."
+msgstr "Deze instelling bepaalt of de ontvanger na de refresh in deep slep gaat."
-msgid ""
-"Unless this is enabled, EPGRefresh won't automatically run but needs to be "
-"explicitly started by the yellow button in this menu."
-msgstr ""
-"Tenzij dit is ingeschakeld, zal EPG Refresh niet automatisch starten, maar "
-"moet met de hand via de gele toets in dit nemu worden gestart."
+msgid "Unless this is enabled, EPGRefresh won't automatically run but needs to be explicitly started by the yellow button in this menu."
+msgstr "Tenzij dit is ingeschakeld, zal EPG Refresh niet automatisch starten, maar moet met de hand via de gele toets in dit nemu worden gestart."
msgid "Version"
msgstr "Versie"
@@ -284,41 +223,30 @@ msgid "Welcome to EPGRefresh"
msgstr "Welkom bij EPGRefresh"
msgid ""
-"While the screen does not immediately show it, it does have a lot to offer. "
-"The topmost line allows you to choose between the editor for channels and "
-"bouquets and the following lines contain the channels/bouquets you chose to "
-"refresh.\n"
+"While the screen does not immediately show it, it does have a lot to offer. The topmost line allows you to choose between the editor for channels and bouquets and the following lines contain the channels/bouquets you chose to refresh.\n"
"\n"
-"You can use the BLUE button to add a new entry to the list or the YELLOW "
-"button to remove an existing one.\n"
+"You can use the BLUE button to add a new entry to the list or the YELLOW button to remove an existing one.\n"
"\n"
"\n"
-"For most people it should be sufficient to add the 'Favourites' bouquet by "
-"selecting 'Bouquets' in the first line and by adding it using the BLUE "
-"button."
+"For most people it should be sufficient to add the 'Favourites' bouquet by selecting 'Bouquets' in the first line and by adding it using the BLUE button."
msgstr ""
-"Hoewel het scherm het niet gelijk laat zien, worden er veel mogelijkheden "
-"aangeboden. De bovenste lijn laat u kiezen tussen het editten van kanalen en "
-"boeketten en de volgende lijn bevat de kanalen/boeketten die u kunt kiezen.\n"
+"Hoewel het scherm het niet gelijk laat zien, worden er veel mogelijkheden aangeboden. De bovenste lijn laat u kiezen tussen het editten van kanalen en boeketten en de volgende lijn bevat de kanalen/boeketten die u kunt kiezen.\n"
"\n"
-"U kunt de blauwe toets gebruiken om een nieuwe entry toe te voegen en de "
-"gele toets om een bestaande entry te verwijderen.\n"
+"U kunt de blauwe toets gebruiken om een nieuwe entry toe te voegen en de gele toets om een bestaande entry te verwijderen.\n"
"\n"
"\n"
-"Voor de meeste gebruikers zal het voldoende zijn om het favoriete boeket toe "
-"te voegen door 'Bouquetten' te selecteren in de eerste regel en die met de "
-"blauwe toets toe te voegen."
+"Voor de meeste gebruikers zal het voldoende zijn om het favoriete boeket toe te voegen door 'Bouquetten' te selecteren in de eerste regel en die met de blauwe toets toe te voegen."
msgid ""
"You now know how to do your first steps in EPGRefresh.\n"
"\n"
-"As a final note I want to hint you at the fact that this plugin will not do "
-"anything on its own without YOU telling it to. So if you want the refresh to "
-"happen automatically in the background you need to configure the plugin to "
-"do so.\n"
-"This was not done to cause you any inconvenience but rather to give you the "
-"freedom of choice."
+"As a final note I want to hint you at the fact that this plugin will not do anything on its own without YOU telling it to. So if you want the refresh to happen automatically in the background you need to configure the plugin to do so.\n"
+"This was not done to cause you any inconvenience but rather to give you the freedom of choice."
msgstr ""
+"U kent nu de basis van EPGRefresh.\n"
+"\n"
+"Als laatste wil ik u erop wijzen dat deze plugin niets doet zonder dat u daar opdracht voor geeft. Dus als u wilt dat de plugin op de achtergrond data binnenhaalt, moet u dat zo instellen.\n"
+"Dit is niet gedaan om u het leven moeilijk te maken, maar juist om u alle vrijheid te geven."
msgid "add to EPGRefresh"
msgstr "toevoegen aan EPGRefresh"
View
21 epgsearch/po/nl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: enigma2 - epgsearch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 21:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-14 12:00+0100\n"
-"Last-Translator: R.L. van der Does\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-25 14:24+0100\n"
+"Last-Translator: Rob van der Does <robvddoes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Andy Blackburn/Rob van der Does\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,7 +32,7 @@ msgid "Channel Selection"
msgstr "Zenderkeuze"
msgid "Choose the encode type for search, helpful for foreign languages."
-msgstr ""
+msgstr "Kies het code type voor het zoeken; handig voor diverse talen."
#, python-format
msgid "Could not read AutoTimer timer list: %s"
@@ -47,20 +47,14 @@ msgstr "EPGSearch"
msgid "EPGSearch Setup"
msgstr "EPGSearch instellingen"
-msgid ""
-"Enable this to be able to access the EPG-Search from within the plugin "
-"browser."
+msgid "Enable this to be able to access the EPG-Search from within the plugin browser."
msgstr "Toon EPG-Search in plugin browser."
msgid "Enter text to search for"
msgstr "Voer te zoeken tekst in:"
-msgid ""
-"How many entries to keep in the search history at most. 0 disables history "
-"entirely!"
-msgstr ""
-"Hoeveel entries mogen er in de zoekhistory bewaard worden? \"0\" schakelt "
-"history geheel uit!"
+msgid "How many entries to keep in the search history at most. 0 disables history entirely!"
+msgstr "Hoeveel entries mogen er in de zoekhistory bewaard worden? \"0\" schakelt history geheel uit!"
msgid "IMDb Search"
msgstr "IMDb zoeken"
@@ -99,7 +93,7 @@ msgid "Search EPG"
msgstr "EPG doorzoeken"
msgid "Search Encoding"
-msgstr ""
+msgstr "Zoek codering"
msgid "Select a timer to search"
msgstr "Selecteer te zoeken timer..."
@@ -123,3 +117,4 @@ msgstr "EPG doorzoeken"
#. TRANSLATORS: EPGSearch title in EventInfo dialog (requires the user to select an event to search for)
msgid "search EPG..."
msgstr "EPG doorzoeken..."
+
View
45 videocolorspace/po/nl.po
@@ -0,0 +1,45 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: VideoColorSpace(POT)\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-27 14:13+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-25 14:27+0100\n"
+"Last-Translator: Rob van der Does <robvddoes@gmail.com>\n"
+"Language-Team: - <cmikula>\n"
+"Language: de_AT\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-KeywordsList: _(;gettext;gettext_noop\n"
+"X-Poedit-Basepath: .\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.3\n"
+"X-Poedit-SearchPath-0: ../src\n"
+
+#: ../src/plugin.py:37
+msgid "A/V-Color space settings"
+msgstr "A/V-Color space instellingen"
+
+#: ../src/plugin.py:42
+#: ../src/plugin.py:43
+#: ../src/VideoColorSpace.py:86
+msgid "Color space setup"
+msgstr "Color space instellingen"
+
+#: ../src/plugin.py:42
+#: ../src/plugin.py:43
+msgid "Setup color space for video"
+msgstr "Instellingen color space voor video"
+
+#: ../src/VideoColorSpace.py:71
+msgid "Mode:"
+msgstr "Mode:"
+
+#: ../src/VideoColorSpace.py:80
+msgid "Cancel"
+msgstr "Annuleer"
+
+#: ../src/VideoColorSpace.py:81
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.