Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

434 lines (345 sloc) 22.621 kb
‫רשומות‬
‫הצעות חוק‬
‫הכנסת‬
‫ ‬
‫כ"ז בשבט התשע"א‬
‫3‬
‫66 ‬
‫1 בפברואר 1102‬
‫עמוד‬
‫הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 01) (ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה), התשע"א–1102 . . . . . . 27‬
‫הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111) (הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות והחמרת‬
‫הענישה), התשע"א–1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37‬
‫הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 23) (התאמה לחוק־יסוד: הכנסת), התשע"א–1102 . . . . . . . . . . . . . . . 57‬
‫הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 621) (הארכת התכנית הניסיונית), התשע"א–1102 . . . . . . . . 67‬
‫מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:‬
‫הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 01) (ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה),‬
‫הוספת סעיף 11א‬
‫1.‬
‫התשע"א–110 ‏*‬
‫2‬
‫בחוק האזרחות, התשי"ב–259‏1, אחרי סעיף 11 יבוא:‬
‫1‬
‫"סמכות בית משפט 11א.‬
‫שהרשיע אדם‬
‫לבטל אזרחות‬
‫(א הורשע אדם בעבירה וקבע בית המשפט כי העבירה היא‬
‫)‬
‫מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–5002,‬
‫או הורשע בעבירה לפי סעיפים 79 עד 99, 101, 211 או 311(ב)‬
‫לחוק העונשין, התשל"ז–7791, רשאי בית המשפט, לבקשת שר‬
‫הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית, נוסף על כל עונש אח ר,‬
‫ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם‬
‫חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו‬
‫רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין סעיף‬
‫זה, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר‬
‫חסר כל אזרחות.‬
‫(ב על בקשה לביטול אזרחות כאמור בסעיף זה ועל ביטולה‬
‫)‬
‫יחולו הוראות סעיף 11(ג) ו־(ו), בשינויים המחויבים.‬
‫אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות שר הפנים לפי‬
‫(ג ‬
‫)‬
‫סעיף 11(א)."‬
‫דברי הסבר‬
‫סעיף 11 לחוק האזרחות, התשי"ב–2591 (להלן – החוק),‬
‫קובע בין היתר כי בית משפט לעניינים מינהליים רשאי,‬
‫לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית של‬
‫אדם שעשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת‬
‫ישראל, כגון מעשה טרור, בגידה או ריגול חמור.‬
‫בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להרחיב את‬
‫האפשרות של שלילת האזרחות ולהסמיך גם בית משפט‬
‫שהרשיע אדם בעבירות של מעשה טרור, פגיעה בריבונות‬
‫המדינה או בשלמותה, גרם מלחמה, סיוע לאויב במלחמה,‬
‫שירות בכוחות האויב, ריגול או ריגול חמור, לשלול את‬
‫אזרחותו הישראלית, לבקשת שר הפנים, נוסף על כל‬
‫עונש.‬
‫בדומה להסדר הקבוע בסעיף 11 לחוק, ביטול האזרחות‬
‫כאמור יתאפשר רק אם האדם שאזרחותו הישראלית‬
‫תבוטל לא ייוותר חסר אזרחות עקב כך. עם זאת, יראו‬
‫מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כמי שלא ייוותר חסר‬
‫אזרחות. ביטול האזרחות יהיה מהיום שבו לא ניתן לערער‬
‫עוד על פסק הדין או ממועד מאוחר יותר שיקבע בית‬
‫המשפט.‬
‫כמו כן מוצע להחיל את ההסדר הקבוע בסעיף 11(ג),‬
‫המחייב את הסכמתו בכתב של היועץ המשפטי לממשלה‬
‫לבקשתו של שר הפנים לשלילת האזרחות.‬
‫חברי הכנסת: דוד רותם, רוברט אילטוב‬
‫ ‬
‫*‬
‫1‬
‫ ‬
‫27‬
‫הצעת חוק מס' פ/81/7732; הועברה לוועדה ביום י"ג בסיוון התש"ע (62 במאי 0102).‬
‫ס"ח התשי"ב, עמ' 641; התשס"ח, עמ' 018.‬
‫הצעות חוק הכנסת – 663, כ"ז בשבט התשע"א, 1102.2.1‬
‫מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת:‬
‫הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111) (הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות‬
‫והחמרת הענישה), התשע"א–110 ‏*‬
‫2‬
‫1. התשל"ז–779‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 502א, אחרי בסעיף יבוא "או תיקון סעיף 502א‬
‫סעיף 502א‬
‫בחוק העונשין, התשל"ז–779‏1 (להלן – החוק העיקרי), "שנים" 502א, אחרי "שנים" יבוא "או‬
‫1‬
‫1‬
‫תיקון בחוק העונשין,‬
‫1.‬
‫קנס כאמור בסעיף 16(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור". כפל הקנס האמור".‬
‫קנס כאמור בסעיף 16(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד –‬
‫ביטול סעיף 502ב לחוק סעיף 502ב לחוק העיקרי – בטל.‬
‫סעיף 502ב 2. העיקרי – בטל.‬
‫2.‬
‫ביטול סעיף 502ב‬
‫דברי הסבר‬
‫חוק העונשין, התשל"ז–7791 (להלן – החוק), אינו‬
‫אוסר לחלוטין פרסום בדבר מתן שירותי זנות; אמנם סעיף‬
‫502א לחוק אוסר כל פרסום ומסירה של מידע בדבר זנות‬
‫של קטין, אך על פי הוראות סעיף 502ג לחוק, ניתן בתנאים‬
‫מסוימים לפרסם פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר. תנאים‬
‫אלה נקבעו כדי להבטיח הגנה על רגשות הציבור ולמנוע‬
‫פגיעה מחשיפה לא מכוונת של הציבור לפרסומים בדבר‬
‫מתן שירותי זנות.‬
‫כיום גוברת המודעות לכך שהזנות כשלעצמה היא‬
‫תופעה שלילית וחמורה, הכרוכה בפגיעה קשה בעוסקות‬
‫ובעוסקים בה, בכבודם, בחירותם, בגופם ובנפשם וכן‬
‫בחברה בכללותה, ויש הכרה בחובתה של החברה להיאבק‬
‫בתופעת הזנות, לפעול לצמצומה ולסייע לשיקום הנפגעים‬
‫ממנה.‬
‫פרסום בדבר שירותי זנות הוא חוליה משמעותית‬
‫בתעשיית הזנות, שכן הוא מעודד את הצריכה ואת‬
‫הביקוש לשירותים אלה ועושה אותם לנגישים יותר‬
‫לציבור ובכך אף תורם להגדלת מספר העוסקות והעוסקים‬
‫בזנות ולהחמרת הפגיעה בהם. הפרסום מחזק מסרים‬
‫חברתיים שליליים ותפיסות מעוותות לגבי מין ולגבי‬
‫יחסים בין המינים בחברה בכלל ומעמדן של נשים בפרט;‬
‫הפרסום משפיל ומבזה נשים, ממסחר אותן ואת גופן ומציג‬
‫אותן כמוצר צריכה. כמו כן, יש בפרסום כדי לסייע לביצוע‬
‫עבירות חמורות נוספות, ובהן סרסרות למעשי זנות, הבאת‬
‫אדם לידי עיסוק בזנות וסחר בנשים לשם עיסוק בזנות.‬
‫הפרסום, בייחוד באמצעי פרסום מוכרים ומקובלים לצד‬
‫ ‬
‫*‬
‫1‬
‫ ‬
‫פרסום שירותים אחרים, נותן לגיטימציה לצריכת שירותי‬
‫זנות כאילו היה מדובר במוצר צריכה רגיל. המפרסמים‬
‫מפיקים רווח כלכלי מהפרסומים האלה תוך התעלמות‬
‫מההשלכות החמורות שלהם או הפגנת אדישות כלפי‬
‫השלכות אלו וכלפי הפגיעה בעוסקות ובעוסקים בזנות.‬
‫הצעת החוק המתפרסמת בזה משקפת שינוי בתפיסה‬
‫החברתית את תופעת הזנות ואף נותנת לשינוי זה ביטוי‬
‫בנורמה המשפטית, שכן היא קובעת שייאסר באופן מוחלט‬
‫פרסום בדבר מתן שירותי זנות על ידי קטינים ובגירים‬
‫כאחד; עוד מוצע להחמיר את העונש בשל פרסום בדבר‬
‫מתן שירותי זנות על ידי בגיר.‬
‫נוכח התמריץ הכלכלי המובהק של מפרסמים‬
‫סעיף ‬
‫1‬
‫לפרסם מודעות בדבר מתן שירותי זנות, יש‬
‫ ‬
‫חשיבות לענישה שיש לה היבט כלכלי בעבירות אלה.‬
‫כיום, נוסף על העונש הקבוע בסעיף 502א לחוק העונשין,‬
‫של חמש שנות מאסר, ניתן להטיל קנס בהתאם להוראות‬
‫סעיף 16(א)(4) לחוק, בסכום של עד 000,622 שקלים חדשים.‬
‫מוצע כי על תאגיד שעבר את העבירה ניתן יהיה להטיל‬
‫את כפל הקנס האמור.‬
‫סעיף סעיף 502ב לחוק העונשין קובע כי "המפרסם‬
‫2‬
‫פרסום המציין שנותן שירותי זנות הוא קטין,‬
‫ ‬
‫כשנותן השירות אינו קטין, דינו – מאסר שישה חודשים."‬
‫ההצדקה לקיומה של עבירה זו פוחתת נוכח קביעת איסור‬
‫מוחלט גם של פרסום שירותי זנות שבהם נותן השירות‬
‫אינו קטין, ומוצע לבטלה.‬
‫הצעות חוק מס' פ/81/988 ו־פ/81/4122; הועברו לוועדה ביום ט"ז בכסלו התשע"א (32 בנובמבר 0102).‬
‫ס"ח התשל"ז, עמ' 622; התשע"א, עמ' 08.‬
‫הצעות חוק הכנסת – 663, כ"ז בשבט התשע"א, 1102.2.1‬
‫37‬
‫תיקון סעיף 502ג‬
‫3.‬
‫תיקון סעיף 412ב‬
‫4.‬
‫בסעיף 502ג לחוק העיקרי –‬
‫בסעיף קטן (א), במקום "שישה חודשים" יבוא "שלוש שנים או קנס כאמור‬
‫(1 ‬
‫)‬
‫בסעיף 16(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור";‬
‫(2) ‬
‫סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) – בטלים.‬
‫בסעיף 412ב לחוק העיקרי, במקום "502א עד 502ג" יבוא "502א, 502ג".‬
‫דברי הסבר‬
‫סעיף 3 סעיף 502ג לחוק העונשין אוסר פרסום בדבר מתן‬
‫ ‬
‫שירותי זנות שבהם נותן השירות אינו קטין,‬
‫ ‬
‫אך מאפשר פרסום כזה בתנאים המנויים בסעיף קטן (ב)‬
‫שבו. העונש הקל הקבוע בסעיף לעבירה זו וכן התנאים‬
‫האמורים שיקפו תפיסה חברתית ששמה דגש רב יותר‬
‫על הערך המוגן של הגנה על רגשות הציבור. לפיכך, וכדי‬
‫לשנות את המצב השורר כיום של היעדר אכיפה, מוצע‬
‫לבטל את הסייגים המפורטים בסעיף 502ג(ב) לחוק ולאסור‬
‫לחלוטין פרסום בדבר מתן שירותי זנות, גם אם נותן‬
‫השירות אינו קטין. עוד מוצע להחמיר את העונש הקבוע‬
‫לעבירה משישה חודשי מאסר לשלוש שנות מאסר. וזה‬
‫נוסחם של סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) לסעיף האמור, שמוצע‬
‫לבטלם:‬
‫"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פרסום בדבר מתן‬
‫שירותי זנות, אם התקיימו בו כל אלה:‬
‫(1) ענינו אך ורק מתן שירותי זנות;‬
‫(2) הוא התפרסם בנפרד מדברי פרסום אחרים;‬
‫(4) סומן בו, בצורה בולטת, כי מטרתו היא לפרסם שירותי‬
‫זנות.‬
‫(ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של‬
‫הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה."‬
‫בהתאם להוראות סעיף 16(א)(3) לחוק העונשין,‬
‫בעבירה שהעונש הקבוע לה הוא לכל היותר שלוש שנות‬
‫מאסר, רשאי בית המשפט להטיל קנס עד 003,57 שקלים‬
‫חדשים. נוכח התמריץ הכלכלי של המפרסמים כאמור,‬
‫מוצע לאפשר לבית המשפט להטיל גם בעבירה זו, כמו‬
‫בעבירה על סעיף 502א לחוק, קנס עד 000,622 שקלים‬
‫חדשים, וכן כפל הקנס אם המפרסם הוא תאגיד.‬
‫בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית תבחן הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת,‬
‫בתיאום עם הממשלה ובהתחשב בעמדתה בעניין זה,‬
‫את הרחבת האיסורים כך שיחולו גם על פרסום מודעות‬
‫המגייסות בני אדם לעיסוק בזנות.‬
‫(3) הוא נמסר לאדם רק לפי בקשתו;‬
‫חברי הכנסת: דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד, עפו אגבאריה, אורית זוארץ, יעקב אדרי, חיים אורון,‬
‫זבולון אורלב, אורי אורבך, דוד אזולאי, אריה אלדד, אורי אריאל, אריה ביבי, זאב בילסקי, מיכאל בן־ארי,‬
‫מסעוד גנאים, אברהם דיכטר, יצחק וקנין, נסים זאב, חנין זועבי, ציפי חוטובלי, יואל חסון, רוברט טיבייב,‬
‫שלי יחימוביץ', איתן כבל, יעקב כץ, סעיד נפאע, מרינה סולודקין, ציון פיניאן, אברהים צרצור, מירי רגב,‬
‫יוליה שמאלוב־ברקוביץ', עתניאל שנלר, מאיר שטרית, נחמן שי, רונית תירוש‬
‫47‬
‫הצעות חוק הכנסת – 663, כ"ז בשבט התשע"א, 1102.2.1‬
‫מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנסת:‬
‫הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 23) (התאמה לחוק־יסוד: הכנסת),‬
‫התשע"א–110 ‏*‬
‫2‬
‫תיקון סעיף 7 הכנסת,1.התשנ"ד–499‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 – העיקרי), בסעיף 7 –‬
‫בחוק הכנסת, התשנ"ד–499‏1 (להלן – החוק‬
‫1‬
‫1‬
‫בחוק‬
‫1.‬
‫תיקון סעיף 7‬
‫(1 ‬
‫)‬
‫בכותרת השוליים, בכותרת השוליים, במקום "והעברה מכהונה" יבוא "וסייגים לכהונה";‬
‫(1 במקום "והעברה מכהונה" יבוא "וסייגים לכהונה";‬
‫)‬
‫(2 ‬
‫)‬
‫סעיף קטן (ב) (2 סעיף קטן (ב) – בטל;‬
‫– )בטל;‬
‫(3 ‬
‫)‬
‫בסעיף קטן (3 בסעיף קטן (ג), המילים "ולא תעביר" – יימחקו;‬
‫(ג), המילים "ולא תעביר" – יימחקו;‬
‫)‬
‫(4 ‬
‫)‬
‫בסעיף קטן (4 המילים "אוקטן (ד), המילים "או להעביר" – יימחקו.‬
‫(ד), ) בסעיף להעביר" – יימחקו.‬
‫סעיף 8‬
‫בסעיף 8 לחוק העיקרי –‬
‫2.העיקרי –‬
‫תיקון בסעיף 8 לחוק‬
‫2.‬
‫תיקון סעיף 8‬
‫(1 ‬
‫)‬
‫בסעיף קטן (1 במקום "7(ד)קטן (ד), יבוא "7(ד) עדו־(ה)" יבוא "7(ד) עד (ו)";‬
‫בסעיף ו־(ה)" במקום "7(ד) (ו)";‬
‫(ד), )‬
‫(2 ‬
‫)‬
‫סעיף קטן (ה) (2 סעיף קטן (ה) – בטל.‬
‫–) בטל.‬
‫דברי הסבר‬
‫הצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה להתאים‬
‫את הוראות סעיף 7 לחוק הכנסת, התשנ"ד–4991‬
‫(להלן – חוק הכנסת), העוסק, בין היתר, בהעברה מכהונה‬
‫של יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, להוראות‬
‫חוק־יסוד: הכנסת.‬
‫בחוק־יסוד: הכנסת (תיקון מס' 23) (להלן – תיקון‬
‫מס' 23), שנחקק בשנת התשס"א (1002) (ס"ח התשס"א,‬
‫עמ' 234), תוקן סעיף 24א לחוק היסוד ונקבע בו כי חברותו‬
‫בכנסת של חבר הכנסת שהורשע בעבירה פלילית שיש‬
‫עמה קלון תיפסק ביום שפסק הדין נעשה סופי. תיקון‬
‫מס' 23 ביטל תנאי נוסף להפסקת הכהונה בכנסת, ולפיו‬
‫חבר הכנסת שהורשע בעבירה כאמור נידון לעונש מאסר‬
‫בפועל.‬
‫ואולם, סעיף 7 לחוק הכנסת לא תוקן בהתאם לתיקון‬
‫מס' 23, ולפיכך מוצע לבטל את סעיף קטן (ב) שבו, הקובע כי‬
‫"הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו‬
‫את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, מחמת‬
‫שהורשע, במהלך כהונתה של אותה כנסת, בפסק דין סופי‬
‫בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט שיש עם העבירה‬
‫קלון; הכנסת רשאית להחליט כאמור כאשר הוראות‬
‫סעיף 24א לחוק־יסוד: הכנסת אינן חלות לגבי יושב ראש‬
‫הכנסת או אותו סגן ליושב ראש הכנסת."‬
‫המצב המתואר בהוראה זו, ולפיו יכול חבר הכנסת‬
‫להמשיך לכהן גם אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש‬
‫עמה קלון, אינו אפשרי עוד אחרי חקיקת תיקון מס' 23.‬
‫כמו כן מוצע לשנות בהתאם את כותרת השוליים‬
‫של סעיף 7 לחוק הכנסת, ולבצע את ההתאמות הנדרשות‬
‫בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד) שבו.‬
‫עוד מוצע לתקן תיקון טכני בסעיף 8 לחוק הכנסת‬
‫ולבטל חזרה על הוראה הקבועה כבר בסעיף 7(ו) לחוק,‬
‫באמצעות הפניה אליה בסעיף 8(ד) לחוק.‬
‫חבר הכנסת יריב לוין‬
‫ ‬
‫*‬
‫1‬
‫ ‬
‫הצעת חוק מס' פ/81/6022; הועברה לוועדה ביום י"ד בשבט התשע"א (91 בינואר 1102).‬
‫ס"ח התשנ"ד, עמ' 041, התשע"א, עמ' 49.‬
‫הצעות חוק הכנסת – 663, כ"ז בשבט התשע"א, 1102.2.1‬
‫57‬
‫מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:‬
‫הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 621) (הארכת התכנית הניסיונית),‬
‫התשע"א–110 ‏*‬
‫2‬
‫תיקון סעיף 522א‬
‫1.‬
‫בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–599‏1, בסעיף 522א, בסעיף קטן (א), בהגדרה‬
‫1‬
‫"תקופת הניסיון", במקום "63 חודשים" יבוא "06 חודשים".‬
‫תחילה‬
‫2.‬
‫תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 1102).‬
‫דברי הסבר‬
‫סעיף 522א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],‬
‫התשנ"ה–5991 (להלן – החוק), קבע תכנית ניסיונית לבחינת‬
‫דרך חלופית לקבלת שירותי סיעוד שלא באמצעות גמלה‬
‫בעין אלא באמצעות גמלה בכסף, לפי בחירת הזכאי‬
‫לגמלה.‬
‫תקופת הניסיון שנקבעה לשנתיים החל מיום 1‬
‫בינואר 8002 הוארכה בחוק הביטוח הלאומי (תיקון‬
‫מס' 811), התש"ע–0102 (ס"ח התש"ע, עמ' 823), בשנה‬
‫נוספת עד תום שנת 0102; באותו תיקון הורחבה התכנית‬
‫הניסיונית מארבעה אזורי ניסוי לכל היותר לתשעה לכל‬
‫היותר.‬
‫בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה נמסרו‬
‫בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת נתונים‬
‫בדבר יישום התכנית הניסיונית, אך עדיין לא ניתן להעריך‬
‫באופן מלא את מידת הצלחתה, ובכלל זה היבטים של‬
‫שמירה על רמת הטיפול, של יעילות הבקרה על יישום‬
‫התכנית ושל הטיפול בבקשות להיכלל בה. כדי להמשיך‬
‫ולבחון את הצדקתו של ההסדר, מוצע בהצעת החוק‬
‫המתפרסמת בזה להאריך את תקופת הניסיון בשנתיים‬
‫נוספות, מ־1 בינואר 1102.‬
‫חברי הכנסת: שלי יחימוביץ', חיים כץ‬
‫ ‬
‫*‬
‫1‬
‫ ‬
‫הצעת חוק מס' פ/81/0582; הועברה לוועדה ביום כ"א בשבט התשע"א (62 בינואר 1102).‬
‫ס"ח התשנ"ה, עמ' 012; התשע"א, עמ' 991.‬
‫67‬
‫המחיר 34.2 שקלים חדשי ‬
‫ם‬
‫הצעות חוק הכנסת – 663, כ"ז בשבט התשע"א, 1102.2.1‬
‫0303-4330 ‪ISSN‬‬
‫ ‬
‫סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי‬
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.