Latex-dokumenter for UiB
Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
scripts
README.md
litteratur.bib
lstclj-lang.tex
uib-emblem-svart.pdf
uib-latex.pdf
uib-latex.tex

README.md

UiB Latex

Dette er et repo for å dele Latex-kunnskap om dokumenter vi skriver på UiB. Foreløpig finnes kun en mal for masteroppgave, men vi bør også samle annet nyttig. Send gjerne en pull-request!

todo

  • Kartlegge hvilke pakker som må installeres på ulike system
  • Avklarte problemer og støtte rundt språk, jeg bruker malen kun på engelsk

License

UiB logo is Copyright (C) of the University of Bergen

Copyright (C) 2011-2012 Aleksander Skjæveland Larsen

Distributed under the Eclipse Public License