simple twitter hashtag tracker
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
phpmailer
1.png
class.fabrika.php
composer.json
cron.php
email.txt
hashtag.txt
index.php
lastTweet.txt
readme.md
sendFirstEmail.php

readme.md

Twitter Fabrika

Twitter Fabrika ilgili hashtag ile atılan tweetleri kontrol ederek yeni bir tweet varsa ilgili kişiye email ile bildiren bir twitter uygulamasıdır. Tek hashtag ve tek email adresi ile takibi gerçekleştirmektedir. Hashtag : hashtag.txt dosyası içerisinde tutulmaktadır. Email : email.txt dosyası içerisinde tutulmaktadır. İlgili hashtag ile ilgili son tweet : lastTweet.txt dosyası içerisinde yer almaktadır.

Nasıl Kullanılır?

/*twitter api ayarları*/

		$settings = array(
		  'oauth_access_token' => "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
		  'oauth_access_token_secret' => "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
		  'consumer_key' => "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
		  'consumer_secret' => "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
		);

  • class.fabrika.php dosyası içinde yer alan sendCheckerEmail ve sendFirstEmail fonksiyonlarında xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxifadelerini kendi email ayarlarınla doldur.

  • cpanel üzerinden cron job oluştur.

  • cron job için aşağıdaki komutu kendine göre düzenle. (xxxx ile gösterilen yerleri)
php /home/xxxx/public_html/xxxx/fabrika/cron.php