Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

102 lines (78 sloc) 2.75 KB
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//sıradan bir mac adresi atadık
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
};
//IP ayarlamaları
//aşağıdaki gibi ayarlama yaparsanız sorun ile kaşılaşmazsınız
IPAddress ip(169, 254, 145, 11);
IPAddress myDns(169, 254, 1, 1);
IPAddress gateway(169, 254, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
int led1 = 3, led2 = 5;
String sendVal = "";
//kullanmak üzere seçtiğimiz port
EthernetServer server(61); //Trabzon' dan selamlar .. :)
boolean alreadyConnected = false; //ilk kez bağlantı yapılıyormu kontrol değişkeni
void setup() {
// Shield kurulumu
Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
// server başlattık ve client' leri dinlemeye başladık
server.begin();
//Seri haberleşmeyi başlattık
Serial.begin(9600);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
//IP adresini serial monitör' e yazdırdık
Serial.print("TCP server address:");
Serial.println(Ethernet.localIP());
}
unsigned long lastTime = 0;
void loop() {
// bağlanan client' ları yakaladık
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
//ilk kez bağlantı yapılıyorsa tampondaki verileri temizledik
if (!alreadyConnected) {
// clear out the input buffer:
client.flush();
Serial.println("Baglantı Var");
alreadyConnected = true;
}
//client den veri geliyor mu?
if (client.available() > 0) {
// Client' ten gelen veriyi oku
char thisChar = client.read();
// clientten gelen veriyi görüntüle
Serial.print("Okunan Karakter: ");
Serial.print(thisChar);
Serial.print(" ");
switch(thisChar) //gelen karaktere göre işlem yapalım
{
case 'a': //a ise led yaka yada söndür
digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));
sendVal = "led1|" + String(digitalRead(led1)) + "|";
client.print(sendVal);
break;
case 'b': //b ise lm35 değerini ger gönder
sendVal = "lm35|" + String(analogRead(A0) * 0.48828) + "|";
client.print(sendVal);
break;
case 'c': //c ise led yak yana söndür
digitalWrite(led2, !digitalRead(led2));
sendVal = "led2|" + String(digitalRead(led2)) + "|";
client.print(sendVal);
break;
case 'd': //d ise ldr değerini geri gönder
sendVal = "ldr|" + String(analogRead(A1)) + "|";
client.print(sendVal);
break;
}
//önceki tcp iletişim aradaki zamanı seri porta yazdırdık.
Serial.print("Gecen Zaman: ");
Serial.println(millis() - lastTime);
lastTime = millis();
}
}
}
You can’t perform that action at this time.