Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (20 sloc) 1.62 KB

Kurallar

Robokan'19 Serbest Kategorisi Kuralları

Diğer kategorilerde olduğu gibi Serbest Kategorisinde de Genel Kurallar geçerlidir.

Yarışmanın Amacı

Serbest kategorisinde yarışmacılar projelerini özgün bir ortamda üç gün boyunca Serbest Kategori Jürilerine ve organizasyon katılımcılarına sergiler.

 1. Kategori Değerlendirme Kıstasları
  1. Yaratıcılık
  2. Tasarım
  3. Uygulanabilirlik
  4. Teknoloji
  5. Sunum Performansı
 2. Kategori Kuralları
  1. Projeler kategori değerlendirme kıstaslarına göre değerlendirilecektir ve her kriter için 20 üzerinden puanlama yapılacaktır.
  2. Yarışmacılara projelerinin sergilenmesi için masa tahsis edilecek ve masalara elektrik hattı çekilecektir.
  3. Yarışma günleri boyunca projelerin sorumluluğu tamamen yarışmacılara aittir.
  4. Yarışma tarihinden 1 hafta öncesine kadar yarışmacının yarışmaya katılacağı robot ile ilgili ayrıntılı ve anlaşılır bir rapor hazırlayıp info@robokan.com adresine göndermesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde raporlarını göndermeyen yarışmacılar yarışmaya katılamayacaklardır.

  5. Gönderilen raporlar doğrultusunda ön eleme yapılacak ve ön elemeyi geçen robotlar yarışmaya kabul edilecektir.
  6. Ön değerlendirmeyi geçememiş olan takımlar yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.
  7. Raporda tasvir edilip tanıtılan robot ile yarışmaya gelen robot birebir aynı olmalıdır, olmaması durumunda yarışmacı diskalifiye olur.
  8. Hakemlerin robot ile ilgili sorular sorma, diskalifiye etme, açıklama isteme gibi hakları vardır.
You can’t perform that action at this time.