Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (33 sloc) 1.17 KB
schema title notes department category resources license update_freq date_issued date_modified organization maintainer_name maintainer_email maintainer_phone
default
Ühistranspordiregistri avaandmed
Ühistranspordiregistri avaandmed sisaldavad lihtsustatud struktuuri andmekoosseisuga väljavõtet Riiklikku Ühistranspordiregistrisse kantud andmetest, mis hõlmavad siseriiklikult käigus olevate ühistranspordiliinide kirjeldusi, sõidugraafikuid ja peatuste asukohtasid.
Transport
name url format interactive
Andmete kasutuslitsents
HTML
True
name url format interactive
Ühistranspordiregistri lühikirjeldus
HTML
True
name url format interactive
GTFS andmevahetusformaadi kirjeldus
HTML
True
name url format interactive
Andmehulk
ZIP/GTFS/TXT
False
2018/05/29
2019/04/17
Maanteeamet
Thomas Lepik
opendata@mnt.ee
You can’t perform that action at this time.