Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (21 sloc) 743 Bytes
schema title notes department category resources license update_freq date_issued date_modified organization maintainer_name maintainer_email maintainer_phone
default
Lipupäevad
Eesti lipupäevad. Lipupäevadeks loetakse ka riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev, rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi valimise päev. Lipupäevadel heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Riigiteenused
name url format interactive
Lipupäevad
/downloads/lipupaevad.ics
ICS
False
2018/12/11
2018/12/11
OKFEE
opendatasupport@mkm.ee
You can’t perform that action at this time.