Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (33 sloc) 1.21 KB
schema title notes department category resources license update_freq date_issued date_modified organization maintainer_name maintainer_email maintainer_phone
default
Meditsiiniseadmete andmekogu avaandmed
Meditsiiniseadmete andmekogu avaandmed on digitaalsel ja masinloetaval kujul kättesaadavad vastavalt Avaliku teabe seaduse § 28 lg1 p30 ja § 29 lg4. MSA komplekti kuuluvad järgmised andmekomplektid:Kliinilised uuringud, Ohujuhtumid, Meditsiiniseadmed (sh nende tootjad, levitajad ja professionaalsed kasutajad)
Tervis
name url format interactive
Meditsiiniseadmed
XML
False
name url format interactive
Ohujuhtumid
XML
False
name url format interactive
Kliinilised uuringud
XML
False
name url format interactive
MSA avaandmete metadata kirjeldus
XLS
False
2015/02/26
2019/04/17
Terviseamet
Kadri Tõnnisson
kadri.tonnisson@terviseamet.ee
7447421
You can’t perform that action at this time.