Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Lisada JUHEND Kuidas avaldada andmehulki opendata.riik.ee portaalis, mis põhinevad mõne teise organisatsiooni andmetel #403

Open
infokujur opened this issue Jul 5, 2019 · 4 comments

Comments

@janesmae

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jul 8, 2019

Tere,

loen seda juhendit ja seal lõpus on lause "Algandmete andja peaks vastutama ainult selle eest, et metaandmed vastavad tõele ning et avaldatud kood tõepoolest produtseerib avaldatud teisesed andmed."

Kas terminiga "algandmete andja" mõeldakse algandmete allikat või sekundaarse andmehulga avaldajat?

@andreskytt

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jul 8, 2019

Jah, tõepoolest sõnestus oli probleemne. Mõeldud on sekundaarsete andmete avaldajat. Nüüd peaks parem olema.

@janesmae

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jul 9, 2019

Vabandan tähenärimise pärast aga see dokument vajaks eraldi terminite alamosa või viidet mõnele infoallikale, kus terminid on üheselt ja selgelt määratletud. Lisasin dokumendile veel mõned kommentaarid rohkem tagasiside vormis.

Viitan lisaks veel ühele väga väärikale allikale, mis võiks edaspidi avaandmete teemaliste normatiivide loomisel meeletult kasuks olla: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228

@infokujur

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Jul 9, 2019

Vaatame peale.
Ja paralleelselt tegeleme materjalidega korrastamisega mingile maale #197 . Eelmisest tuli struktuur üle as is, aga maailm on vahepeal edasi arenenud st terminid on küll olemas, aga ei leita üles. Sellega tuleb tegeleda #396#issuecomment-507059389 ja kasutajaliidesele terviklikult läheneda.

@infokujur infokujur added this to To do in JKAN SPRINT 4 Jul 12, 2019

@infokujur infokujur moved this from To do to In progress in JKAN SPRINT 4 Aug 23, 2019

@keeganmcbride keeganmcbride added this to TO DO in JKAN SPRINT 5 Sep 10, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
4 participants
You can’t perform that action at this time.