Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Valimistulemusi ei ole võimalik failina (tabelina .csv vm levinud formaadis) alla laadida #134

Open
infokujur opened this Issue Oct 2, 2018 · 11 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@infokujur
Copy link
Member

infokujur commented Oct 2, 2018

@infokujur

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

infokujur commented Feb 5, 2019

No change here.

@boamaod

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

boamaod commented Mar 1, 2019

@boamaod

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

boamaod commented Mar 2, 2019

Kaks värsket 2015. aasta Riigikogu valimiste andmete kraapimise projekti:

@andreskytt

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

andreskytt commented Mar 3, 2019

VVK seisukoht on, et neid faile ei tohi avaandmete portaali kaudu avaldada.

@tarmojuristo

This comment has been minimized.

Copy link

tarmojuristo commented Mar 3, 2019

@andreskytt

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

andreskytt commented Mar 4, 2019

VVK leiab, et kuna andmed muutuvad tihti, siis võib nii kodanikke eksitada ja et neil kaob siis kontroll andmete üle. Andmete valdaja seisukoht on püha - nemad vastutavad. Samas valmistame ette ettepanekut @otuxe suunas, et lubada andmetest teiseste koopiate tegemine, kui

  • eksisteerib selge viide (koos sobiva litsentsiga), et tegu on teiseste andmetega
  • viidatud on allikale
  • märgitud on andmete toomise aeg
  • andmete toomiseks kasutatud kood on avalik ja sellele on viidatud
@boamaod

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

boamaod commented Mar 5, 2019

Lisasin siia 2019. aasta valimistulemused:

@infokujur

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

infokujur commented Mar 8, 2019

any idea why?

Need on maksumüüri taga.

@otuxe

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

otuxe commented Mar 9, 2019

any idea why?

Need on maksumüüri taga.

Andmete müümist ei ole toimunud. Jutt maksumüürist on vale. Põhjus on ikkagi selles, mida juba ka Andres Kütt välja tõi.

@boamaod

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

boamaod commented Mar 10, 2019

@otuxe Eksimine avaandmete põhimõtete vastu on ühtviisi nii müümine kui jagamine mingi muu erikokkuleppe alusel, sj ei saa varasemate valimiste avaandmete luku taga hoidmiseks minu hinnangul olla ühtegi avalikust huvist tulenevat põhjendust ja ma arvan, et ka käesolevate valimiste andmete luku taga hoidmise põhjendused ei kannata lõppkokkuvõttes samuti kriitikat. Valimiskomisjon on AvTS vastu kahetsusväärselt eksinud ja ma loodan, et sellest võetakse probleemi ilustamise asemel kiiresti õppust, eriti arvestades selle institutsiooni olulisust demokraatia jaoks ja probleemi venimajäämise mõju valimiskomisjoni usaldusväärsusele. Andmete taaskasutamiseks ei tohiks teabevaldaja saada seada mingeid täiendavaid tingimusi peale selle, et avaldatakse oma andmed korrektse CC litsentsi all, kirjeldatakse metaandmed, uuendamise sagedus jm andmete teket puudutav info, mis võimaldab andmete kasutajal neid korrektselt tõlgendada. Siin pole tegelikult valimiskomisjonil millegi üle läbi rääkida, lihtsalt tuleks näpuga seadust ja rohelist raamatut lugeda ning andmed vastavalt headele praktikatele avaldada.

@infokujur

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

infokujur commented Mar 12, 2019

any idea why?

Need on maksumüüri taga.

Andmete müümist ei ole toimunud. Jutt maksumüürist on vale. Põhjus on ikkagi selles, mida juba ka Andres Kütt välja tõi.

Aitäh uue info eest!
Igal juhul võiks olla välja toodud asutuse poolt enda lehel need tingimused ja põhjendused, miks mingisuguseid andmeid jagatakse või piiratakse.

Toon siin minuni jõudnud küsimused välja ehk on olukorra selginemisel abiks ja aitab tulevikus sarnaseid olukordi lahendada.

  • Antud juhul on tegu kõrge avaliku huviga ning andmetele ei ole ligi pääsenud inimesed, kes vajavad seda oma tööks (valimiste kommenteerimine eksperdina/ajakirjanikuna stuudios valimiste päeval ja peale seda).
  • Ka neil on puudunud teadmine, et sellist teenust üldse pakutakse.
  • Olukord on lahendatud teiseste andmekogude loomisega, mis on võtnud kõigi aega. Ka ei võimaldata nende teiseste andmekogude keskset jagamist juba välja toodud põhjendustel #134 (comment)_

EDIT: Täpsustan, et ka minu teemaalgatuse motivatsioon olid tööülsesanded, mille raames pidin analüüsima valimistulemusi ning kulutasin teisese andmekogu loomiseks päris mitu tundi.

@infokujur infokujur changed the title Valimistulemusi ei ole võimalik failina alla laadida Valimistulemusi ei ole võimalik failina (tabelina) alla laadida Mar 12, 2019

@infokujur infokujur changed the title Valimistulemusi ei ole võimalik failina (tabelina) alla laadida Valimistulemusi ei ole võimalik failina (tabelina .csv vm levinud formaadis) alla laadida Mar 12, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.