Materiaalia tietopyynnöstä suomalaisille korkeakouluille koskien kv. kustantajien lisenssimaksuja
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
2018
HallintoOikeus
data
tietopyynnot
vastaukset
.gitignore
README.md
misc.md
refusaltext.txt

README.md

Erään tietopyynnön tarina

Miten suomalaisten korkeakoulujen kelkka saatiin kääntyi avoimuuden suuntaan.

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen rahoittama Avoin tiede ja tutkimus 2014–2017-hanke julkaisi kesäkuussa 2016 kattavat tiedot kansainvälisille tiedekustantajille Suomessa 2010–2015 maksetuista korvauksista. Suomesta tuli näin ensimmäinen maa, jossa yksityiskohtaiset tiedot on avattu julkaisijatasolla usean vuoden ajalta ja kaikkien merkittävien julkisten laitosten osalta.

Miten tässä näin pääsi käymään ?

Tiedejulkaisijoiden nopeasti kohoavia hintoja on viime vuosina kritisoitu toistuvasti. Tim Gowersin Britannian yliopistoille tekemä tietopyyntö (FOI request) tieteellisten julkaisujen tilaushinnoista herätti runsaasti kansainvälistä keskustelua. Gowersin julkaiseman kirjeenvaihdon nojalla on ilmeistä, että yliopistojen avoimuuspolitiikassa on parantamisen varaa ainakin Britanniassa.

Suomessa Open Knowledge Finland ry:n Open Science Finland Facebook-ryhmässä huomattiin, että korkeakoulujen solmimien tilaussopimusten hinnat ovat julkisia myös Suomessa. Tämä oli kiinnostavaa, koska kattavia hintatietoja ei ollut vielä julkaistu juuri missään maassa. Suomi voisi olla ensimmäisten joukossa avaamassa tiedot. Käytännössä asia ei tietenkään ollut näin suoraviivainen. Suomalaisten korkeakoulujen avoimuusstrategiat ja käytännön toimet eivät kohdanneet. Prosessi on opettavainen tarina julkisuuslain ja tietopyyntöjen mahdollisuuksista.

Prosessin eteneminen

 • Havainnon innoittamana tein kevään/kesän 2014 aikana julkisuuslain mukaisen tietopyynnön kaikille suomalaisille yliopistoille, Kansalliskirjastolle ja Finelib-konsortiolle. Pyysin tietoa kansainvälisten tiedekustantajien kanssa tehtyjen sopimusten kokonaishinnasta. Suurin osa materiaalista on Google-docs-alustalla sekä PDF-muodossa eri korkeakouluilta saadut vastaukset. Kun pyyntöihin alkoi tippua kielteisiä vastauksia totesin että on helpompaa keskittyä yhteen ennakkotapaukseen.
 • 6.8.2014 Esitin Aallolle julkisuuslain mukaisen tietopyynnön Tein tietopyynnön Aallolle sähköpostitse. Pyysin tietoa Aallon ja Elsevierin välillä solmitun lisenssisopimuksen kokonaishinnasta sekä Muista hankintapäätökseen vaikuttaneista tekijöistä (esim. vaihtoehtoiset tarjolla olleet tilauskokonaisuudet).
 • 20.8.2014 Aalto kieltäytyi luovuttamasta tietoa lisenssisopimusten kokonaishinnoista. Tämä oli yllättävää, sillä juristeilta saamieni neuvojen mukaan oli selvää että Aallon tulisi luovuttaa pyydetyt tiedot. Aallon lakimiehille tämä ei näyttänyt olevan selvää. Facebook-ryhmässä pohdittiin, että Aalto ehkä tahtoo turvata selustansa Elsevierin suuntaan ja tahtoo oikeuden päätöksen ennen tietojen luovuttamista. Kuka tietää vaikka tilaussopimuksiin olisi julkisuuslain vastaisesti kirjattu että hintatiedot ovat salassa pidettäviä. No, tämä on spekulointia koska sopimuskokonaisuudet ovat salassa pidettäviä emmekä voi asiaa tarkistaa.
 • 19.9.2014 Jätin valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen.
 • 3.11.2014 HAO välitti minulle Aallon vastineen ja mahdollisuuden vastaselitykseen. Julkisuuslain 13§ mukaan tietopyyntöä ei tarvitsisi perustella, mutta hankalalta näyttää kun tällaisia vastaselityksiä pitää maallikkona ryhtyä laatimaan. Onneksi tilannetta seurasi useampi hallintoammattilainen ja sain tarvitun taustatuen. Aallolla näytti olevan argumentit vähissä, sillä vastauksessa valiteltiin mm. asian käsittelyä Facebook-ryhmässä.
 • 19.11.2014 Toimitin HAO:lle vastineen Aallon lausuntoon.
 • 26.3.2015 Hallinto-oikeus pyytää täydennystä: "Katsotteko olevanne asianosainen puheena oleviin hankintasopimuksiin nähden." Kiistimme, että asianomaisasemalla olisi merkitystä asian ratkaisussa, koska pyydetyt tiedot ovat yleisöjulkisia.
 • 7.8.2015 Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan pyydettyjä kokonaishintatietoja ei voida pitää Elsevierin liike- ja ammattisalaisuuksina. HAO velvoittaa Aalto-yliopiston luovuttamaan tiedot kun päätös on saanut lainvoiman.
 • Aalto ei enää lähtenyt valittamaan päätöksestä ja lainvoima sitten tuli syyskuun 2015 alussa, reilu vuosi alkuperäisen tietopyynnön jälkeen.
 • Yllätykseni oli suuri, kun Aallon lakimies toimitti sähköpostiini koko Elsevier-sopimuksen. Sehän oli suurimmaksi osaksi salassa pidettävä. Varmuuden vuoksi jätin dokumentin jakamatta. Tämä oli oikea ratkaisu, sillä myöhemmin Aallosta pyydettiin etten jakaisi salaista dokumenttia jota minun ei olisi koskaan pitänyt saada. Aallon toiminta ennen ja jälkeen tietopyynnön ei nyt täysin vakuuta. Jostain avoimuusstrategiasta oli puhetta, käytännön toteutus tuntuu ontuvan kun ensin julkisia tietoja ei anneta ja lopulta annetaan salassa pidettävätkin tiedot. No, ehkä se vielä tästä.
 • 11.9.2015 Tapaamiset Aalto-yliopiston ja OKM:n ATT-hankkeen edustajien kanssa asian tiimoilta. Suhtautuminen tietojen avaamiseen hyvin positiivista. Tietojen keruu ja avaamisprosessi käynnistyy. Nyt kaikki näyttävät puhaltavan yhteen hiileen ja ymmärretään että tietojen avaaminen on niin Aallon kuin koko tiedeyhteisönkin etu.

Seuraavat toimenpiteet

Keskustelua tietopyynnöstä Facebook-ryhmissä Open Science Finland ja Tietopyyntö.

 • Yhteenveto prosessista suomen- ja englanninkielisissä blogeissa
 • Yhteydenotto toimittajiin
 • Tietojen siistiminen ja julkaisu. Mukaan vertailu julkaisijoista ja hintakehityksestä, internetin tulon, open access-liikkeen nousun ja muiden trendien vaikutuksesta.
 • Tiedotetaan päätöksestä muiden maiden hankkeita (ks. alla)

Mahdollisia jatkosuunnitelmia

Tilanne muissa maissa

Listaa maista, joissa vastaavia tietopyyntöhankkeita on käynnissä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä