Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (21 sloc) 1.59 KB

README pro OldCompCz

Proč OldCompCz na GitHubu?

Cílem projektu je:

  1. Propojení vývojářů software pro staré počítače a jejich uživatelů na GitHubu tak, aby o sobě věděli a mohli si pomáhat.
  2. Hostování projektů, které představují dědictví minulosti, u kterých není znám původní autor, nebo autor už není aktivní. Před vytvořením takového projektu je ale vhodné se ujistit, že projekt už někde na GitHubu není, protože není cílem zde vytvářet duplicitní projekty.
  3. Hostování aktivních projektů, které mají vztah k historickým počítačům a u nichž vlastník usoudí, že je vhodné je hostovat na "neutrální půdě".

Jaká jsou pravidla?

  • Členem OldCompCz na GitHubu se může stát každý, kdo projeví o členství zájem. Požádat o členství můžete například formou založení issue v tomto projektu.
  • Každý člen může založit repozitář, kterého se automaticky stává vlastníkem a správcem.
  • Hostované projekty by měly mít úzký vztah k tématu old comp.

Nemáte s GITem zkušenosti?

Tady je pro vás rychlý úvod.

Některé zajímavé projekty

Nápady a připomínky jsou vítány...