Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
47 lines (29 sloc) 1.58 KB
-------------------------------------------------------------------------------
OITimeTool --- Narzędzie OI do pomiaru czasu działania programów
-------------------------------------------------------------------------------
-- Instrukcja dla Windowsa --
1. Ściągnij narzędzie i rozpakuj archiwum, np. do C:\OITIMETOOL.
https://github.com/accek/oitimetool-bin/zipball/master
2. Otwórz wiersz poleceń (Start -> Uruchom -> Akcesoria -> Wiersz poleceń).
3. Przejdź do folderu z Twoim skompilowanym programem.
W poniższym przykładzie zakładamy, że jest to jeden z programów dołączonych
do OITimeTool.
> c:
> cd \oitimetool\test-programs
4. Uruchom C:\OITIMETOOL\OITIMETOOL.BAT, przekazując nazwę programu jako argument.
Możesz też przekierować wejście/wyjście.
> c:\oitimetool\oitimetool.bat primes-devcpp-gcc34-O2.exe
Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o ściągnięcie biblioteki Pin, która
jest wewnętrznie używana przez OITimeTool. Jej licencja nie pozwala na dołączenie
jej do archiwum.
-- Instrukcja dla Linuksa/Maca ---
Program uruchamia się w zasadzie tak, jak pod Windowsem, z tym że używa się skryptu
oitimetool/oitimetool zamiast oitimetool/oitimetool.bat
Przykład:
$ unzip oitimetool.zip
$ cd oitimetool/test-programs
$ ../oitimetool ./primes-gcc44-static-O2
Na Macu obsługiwane są zarówno 32-bitowe, jak i 64-bitowe binarki.
-- Licencja --
OITimeTool może być rozpowszechniany na zasadach licencji Creative
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.