Skip to content
Arkiverade svenska forumet för musiker och DAW-användare, Logicpro.se.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
misc
public_html
.gitignore
LICENSE.txt
README.md

README.md

Logicpro.se

Ett arkiv med källkod och innehåll från det nedlagda musiker och DAW-forumet logicpro.se.

Tack för allt!

Innehåll

  • public_html

    All källkod, så som PHP, HTML och TPL-filer med mera, för det anpassade phpBB- forumet. Innehåller en specialanpassning av subSilver-temat, vilket i praktiken betydde en helt egen forum-design i HTML och CSS. Några små tillägg var också gjorda: ett litet banner-system som specialskrevs, samt ett bild- galleri.

    OBS! Inga galleri-bilder eller länkade filer (från foldern download) är kvar i arkivet.

  • data

    Forumets databas, med schema och innehåll från sista backupen i Maj 2018.

    Databasen är tyvärr inte fullständig, då alla användarkonton, personliga meddelanden och viss annan löpdata har raderats. Det går däremot fortfarande att öppna SQL-filen, eller importera den i en MySQL-databas, och läsa inlägg som rådata.

You can’t perform that action at this time.