Skip to content
C# ve PicBasic Projesi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Pic Basic Kodu
WebcamNesneTespit
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Webcam aracılığıyla çizgi takip eden robot

Eğer manuel moddaysa klavye veya form üzerindeki butonlar yardımıyla robot hareket ettiriliyor. Otomatik modda ise robotun webcam 'inden alınan görüntü C# (winform) yardımıyla bilgisayarda işleniyor.
Görüntüde beliren çizginin koordinatlarına göre robota komutlar gidiyor.

Uygulama Blog Yazısı : http://omereryilmaz.com/webcam-den-cizgi-izleyen-robot/

Uygulama Videosu : https://youtu.be/CGDvk_nTW5k

You can’t perform that action at this time.