EET Client for PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_cert
examples
src
tests
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
composer.json
composer.lock

README.md

Implementation of EET Client in PHP

Downloads this Month Latest stable

Installation

Install ondrejnov/eet using Composer:

$ composer require ondrejnov/eet

Dependencies

  • PHP >=5.6
  • robrichards/wse-php
  • php extensions: php_openssl.dll, php_soap.dll

Attached WSDL, key and certificate are intended for non-production usage (Playground).

Example Usage

Sample codes are located in examples/ folder

use Ondrejnov\EET\Dispatcher;
use Ondrejnov\EET\Receipt;
use Ondrejnov\EET\Utils\UUID;

$dispatcher = new Dispatcher(PLAYGROUND_WSDL, DIR_CERT . '/eet.key', DIR_CERT . '/eet.pem');

$r = new Receipt();
$r->uuid_zpravy = UUID::v4();
$r->dic_popl = 'CZ72080043';
$r->id_provoz = '181';
$r->id_pokl = '1';
$r->porad_cis = '1';
$r->dat_trzby = new \DateTime();
$r->celk_trzba = 1000;

echo $dispatcher->send($r); // FIK code should be returned

License

MIT


Implementace EET klienta v PHP

Instalace

Instalace ondrejnov/eet pomocí Composer:

$ composer require ondrejnov/eet

Závislosti

  • PHP >=5.6
  • robrichards/wse-php
  • php extensions: php_openssl.dll, php_soap.dll

Přiložené WSDL, klíč a certifikát jsou pro neprodukční prostředí (Playground).

Ukázka použití

Ukázky použití naleznete ve složce examples/

use Ondrejnov\EET\Dispatcher;
use Ondrejnov\EET\Receipt;

$dispatcher = new Dispatcher(PLAYGROUND_WSDL, DIR_CERT . '/eet.key', DIR_CERT . '/eet.pem');

$r = new Receipt();
$r->uuid_zpravy = 'b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9120';
$r->dic_popl = 'CZ72080043';
$r->id_provoz = '181';
$r->id_pokl = '1';
$r->porad_cis = '1';
$r->dat_trzby = new \DateTime();
$r->celk_trzba = 1000;

echo $dispatcher->send($r); // Měl by být vrácen FIK kód

Licence

MIT


Reklama

Komu se nechce do implementace, tak může použít on-line službu EETApp.cz, která má pokročilejší správu účtenek včetně tisku na tiskárnu.

Bitcoin Donate

1LZuWFUHeVMrYvZWinxFjjkZtuq56TECot