Number System Converter / Konvertor číselných soustav
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
howto
.gitignore
.travis.yml
Doxyfile
LICENSE.txt
Makefile
Readme.md
TASK.txt
TODO.txt
documentation.odt
documentation.pdf
nsc.c
test.c

Readme.md

Number System Converter / Konvertor číselných soustav

Build Status

Základní informace

Aplikace slouží k převodu čísel mezi číselnými soustavami o základu 2 až 36.

Použití

Pro čtení se používá standardní vstup, pro výpis standardní výstup.

Formát vstupu: [XXX]Z1=Z2
XXX = číslo ve vstupní soustavě
Z1 = vstupní soustava
Z2 = výstupní soustava (do které má být číslo převedeno)
Např.: [1011]2=10

Formát výstupu: [XXX]Z2
XXX = číslo ve výstupní soustavě
Z2 = výstupní soustava
Např.: [11]10

Reprezentace čísel

Pro reprezentaci číselných hodnot větších než 9 se používají písmena A až Z. Použití malých písmen (a až z) není povoleno.