Permalink
Browse files

README - odstraneny zbytecne zavorky.

  • Loading branch information...
1 parent 9be304b commit 51b803b935226c72fbf38e38704c4719eef42755 @ondrg committed Oct 6, 2010
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README
View
2 README
@@ -38,5 +38,5 @@ Aktuální verzi najdete na http://github.com/ondrg/vut-menzy
Poděkování
----------
-Marcel Gazdík - (bug se zarovnáním formátováného výpisu)
+Marcel Gazdík - bug se zarovnáním formátováného výpisu

0 comments on commit 51b803b

Please sign in to comment.