Skip to content
On he de votar al referendum de l'1 d'Octubre?
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
telegram
.gitignore
LICENSE
README.md
decrypt.js
layer.py
onvotar.png
onvotar.py
run.py
secure_run.py

README.md

onvotar-whatsapp bot #ref1oct

On he de votar al referèndum de l'1 d'octubre?

El bot accepta les dades de contacte d'un elector de Catalunya (DNI, data de naixement i codi postal) i retorna l'adreça del col·legi electoral on ha de votar el dia 1 d'octubre.

Contributing

Per executar el bot necessites una carpeta /db amb les dades encriptades. La pots descarregar de https://github.com/referendum1oct/referendum1oct.github.io

També necessites les dades d'accés d'algun compte de Whatsapp.

You can’t perform that action at this time.