Permalink
Browse files

cosmetics

git-svn-id: https://xbmc.svn.sourceforge.net/svnroot/xbmc/trunk@30475 568bbfeb-2a22-0410-94d2-cc84cf5bfa90
  • Loading branch information...
1 parent 46cc8a7 commit 84824e3cfbe2fb049abd20f32a183bc6ae8d218c spiff_ committed May 23, 2010
Showing with 5 additions and 6 deletions.
  1. +1 −1 addons/metadata.themoviedb.org/addon.xml
  2. +3 −3 addons/metadata.tvdb.com/addon.xml
  3. +1 −2 xbmc/addons/AddonManager.cpp
@@ -15,7 +15,7 @@
<minversion>20000</minversion>
<summary>TMDB Movie Scraper</summary>
<summary lang="nl">TMDB Film Scraper</summary>
- <description>themoviedb.org is a free and open movie database. It's completely user driven by people like you. TMDb is currently used by millions of people every month and with their and powerful API, it is also used by many popular media centers like XBMC to retrieve Movie Metadata, Posters and Fanart to enrich the users experience</description>
+ <description>themoviedb.org is a free and open movie database. It's completely user driven by people like you. TMDb is currently used by millions of people every month and with their powerful API, it is also used by many popular media centers like XBMC to retrieve Movie Metadata, Posters and Fanart to enrich the user's experience.</description>
<description lang="nl">themoviedb.org is een vrije en open film databank. Het wordt compleet aangedreven door gebruikers zoals jezelf. TMDb wordt momenteel maandelijks gebruikt door miljoenen mensen. Hun krachtige API maakt het voor mediaspelers zoals XBMC mogelijk om voor een film bijkomende informatie, posters en fanarts op te halen.</description>
<supportedcontent>
<content>movies</content>
@@ -12,8 +12,8 @@
<platform>all</platform>
<minversion>20000</minversion>
<summary>TV show scraper</summary>
- <description>TheTVDB.com is a TV Scraper. The site is a massive open database that can be modified by anybody and contains full meta data for many shows in different languages. All content and images on the site have been contributed by their users for users and have a high standard or quality. The database schema and website are open source under the GPL</description>
- <description lang="nl">TheTVDB.com is een TV-show Scraper. De site is een gigantische open databank die door iedereen kan aangepast en uitgebreid worden. Het bevat informatie voor vele TV-shows in verschillende talen. Alle inhoud en afbeeldingen zijn bijgedragen door en voor gebruikers met een hoge kwaliteitsnorm. Het databank schema en de website zijn vrijgegeven onder de open source GPL licentie.</description>
- <content>tvshows</content>
+ <description>TheTVDB.com is a TV Scraper. The site is a massive open database that can be modified by anybody and contains full meta data for many shows in different languages. All content and images on the site have been contributed by their users for users and have a high standard or quality. The database schema and website are open source under the GPL.</description>
+ <description lang="nl">TheTVDB.com is een TV-show Scraper. De site is een gigantische open databank die door iedereen kan aangepast en uitgebreid worden. Het bevat informatie voor vele TV-shows in verschillende talen. Alle inhoud en afbeeldingen zijn bijgedragen door en voor gebruikers met een hoge kwaliteitsnorm. Het databank schema en de website zijn vrijgegeven onder de open source GPL licentie.</description>
+ <content>tvshows</content>
</extension>
</addon>
@@ -336,8 +336,7 @@ bool CAddonMgr::GetAddon(const CStdString &str, AddonPtr &addon, const TYPE &typ
CSingleLock lock(m_critSection);
cp_status_t status;
- cp_plugin_info_t *cpaddon = NULL;
- cpaddon = m_cpluff->get_plugin_info(m_cp_context, str.c_str(), &status);
+ cp_plugin_info_t *cpaddon = m_cpluff->get_plugin_info(m_cp_context, str.c_str(), &status);
if (status == CP_OK && cpaddon->extensions)
{
addon = Factory(cpaddon->extensions);

0 comments on commit 84824e3

Please sign in to comment.