OPA1 License là một phần mềm hỗ trợ học thi bằng lái xe hạng A1 tại Việt Nam. Phần mềm được phát hành miễn phí trên Windows.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Forms
Scripts
LICENSE
OPA1_License.au3
README.md

README.md

GIỚI THIỆU

OPA1 License là một phần mềm hỗ trợ học thi bằng lái xe hạng A1 tại Việt Nam. Phần mềm được phát hành miễn phí trên Windows.

TÁC GIẢ

Phần mềm được thiết kế và tạo bởi Vinh Phạm (opdo.top) Phần mềm có sử dụng:

  • Hình ảnh / icon: xin cảm ơn artist Webalys, GraphicLoads, website IconArchive,...
  • Cảm ơn các tác giả đã tạo ra UDF: SSCtrlHover của binhnx, GUIRichLabel của MrCreatoR, Icons của Yashied, StringSize của Melba23.
  • Câu hỏi, đáp án cùng một số hình ảnh liên quan được tham khảo từ các tài liệu ôn thi bằng lái xe hạng A1

MÃ NGUỒN

Mã nguồn không bao gồm một số chức năng như: poster, banner tuyên truyền, quảng cáo và tính năng check update, like,...

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MÃ NGUỒN

OPA1 Lincese là một phần mềm được phân phối và chia sẻ miễn phí dành cho tất cả mọi người. Việc sử dụng OPA1 License, nghĩa là bạn đã đồng ý các điều khoản và thỏa thuận sử dụng của chúng tôi:

  1. Phần mềm có tên duy nhất là OPA1 License, phát hành bởi opdo.top, tác giả Vinh Phạm, phần mềm được chia sẻ miễn phí đến cho tất cả mọi người.

  2. Phần mềm OPA1 License sẽ sử dụng quyền truy cập vào registry (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\OPA1) để lưu các thông tin mà bạn sử dụng phần mềm (như tên người dùng, tiến độ học,...). Ngoài ra phần mềm còn sử dụng quyền truy cập internet, để kết nối với google drive kiểm tra phiên bản mới nhất và tải một số banner, poster; dung lượng phần mềm tải sẽ không quá 1Mb. Ngoài ra, phần mềm cam kết không quyền truy cập vào bất cứ nơi nào, thông tin gì trên máy tính của bạn.

  3. Việc sử dụng lại hoặc hiệu chỉnh phần mềm cho mục đích tham khảo và học hỏi là được chấp nhận. Vui lòng không sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích tư lợi cá nhân nào (dù phát hành thương mại hoặc miễn phí). Vui lòng để lại nguồn (bao gồm tên phần mềm, tên tác giả hoặc website chính thức)

  4. Vui lòng không phát hành lại phần mềm dưới tên khác hoặc đã bị hiệu chỉnh dưới mọi hình thức.

  5. Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email: a1@opdo.top hoặc website http://a1.opdo.top . Tuy nhiên chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ hoặc bảo hành phần mềm tùy vào nhiều trường hợp, việc từ chối hỗ trợ hoặc bảo hành sẽ được giải thích lý do cho người sử dụng.

  6. Điều khoản sử dụng này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website: http://a1.opdo.top