Josef Moravec edited this page Mar 7, 2018 · 36 revisions

Vítejte na wiki projektu KohaCZ!

Rychlé odkazy

Obecné

  • Český manuál k aktuální verzi systému Koha (17.11) naleznete zde. Překlad zatím není dokončen. Pomoci s překladem můžete zde
  • Tuto Wiki můžete prohlížet také přes rozšíření pro Chrome Google Chrome extension for GitHub-Wiki-Search
  • pokud se chcete naučit pracovat s GIT, stáhněte si tuhle e-knihu od CZ-NIC
  • struktura databáze systému Koha je přehledně popsaná zde
  • zeptejte se na technické záležitost české komunity online přes Gitter = vyžaduje registraci na Githubu

Převod dat do Kohy

  • z KP-WIN
  • konverzní skript v Pythonu na konverzi TAGových záznamů do formátu čitelného MarcEditem, použijete například při příjmu regionálních výměnných souborů. Právě pro přenos záznamů v rámci regionálních výměnných souborů používají některé české knihovní systémy, místo stardardizovaných (ISO 2709) nebo strojově čitelných formátů (MARCXML), nestandardizovaný TAGový formát.

Interoperabilita

Správa metadat

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.