KohaCZ
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dev
dockerfile
test
README.md
fig.yml

README.md

koha-docker

Join the chat at https://gitter.im/open-source-knihovna/koha-docker

Docker balíček s českou instalací Kohy

Pro spuštění je nutné mít nainstalované dvě komponenty:

Koha se skládá z více docker kontejnerů:

 • mysql
 • adminer
 • samotná Koha

Tyto kontejnery je nutné za pomocí nástroje docker-compose spojit.

vytvoříme soubor docker-compose.yml

mysql:
 image: mysql
 environment:
  - MYSQL_USER=koha_knihovna
  - MYSQL_PASSWORD=tajneHeslo
  - MYSQL_ROOT_PASSWORD=tajneHeslo
  - MYSQL_DATABASE=koha_knihovna
adminer:
 image: clue/adminer
 links:
  - mysql:mysql
 ports:
  - "81:80"
koha:
 image: opensourceknihovna/koha-docker
 links:
  - mysql:mysql
 environment:
  - KOHA_PASSWORD=tajneHeslo
 ports:
  - "80:80"
  - "8080:8080"

poté příkazem docker-compose up -d pustíme.

Po chvíli se Koha spustí na standardním portu 80 a její administrátorské rozhraní na portu 8080. Na portu 81 běží adminer (pozor do admineru do host je nutné zadat mysql, nikoliv localhost).