Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
91 lines (70 sloc) 7.6 KB

Въведение

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

  Начало </български/Въведение/Начало.md>
  Безопасност </български/Въведение/Безопасност.md>
  Скрийншоти </български/Въведение/Скрийншоти.md>
  Архитектура, security implementation </български/Въведение/Архитектура-security-implementation.md>
  Терминология </български/Въведение/Терминология.md>

Инсталиране

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

  Създаване на APK </български/Инсталиране/Създаване-на-APK.md>
  Обновяване до последна версия </български/Инсталиране/Обновяване-до-последна-версия.md>

Конфигуриране

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

  DanaR инсулинова помпа </български/Конфигуриране/DanaR-инсулинова-помпа.md>
  Найтскаут (Nightscout) </български/Конфигуриране/Найтскаут-(Nightscout).md>
  Източник на данни за КЗ </български/Конфигуриране/Източник-на-данни-за-КЗ.md>
  Опции </български/Конфигуриране/Опции.md>

Използване

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

  Open APS функции </български/Използване/Open-APS-функции.md>
  Процентен профил </български/Използване/Процентен-профил.md>
  Работа с профили след v1.5 </български/Използване/Работа-с-профили-след-v1.5.md>
  SMS Команди </български/Използване/SMS-Команди.md>
  Съвети и похвати </български/Използване/Съвети-и-похвати.md>
  Достъп до лог файлове </български/Използване/Достъп-до-лог-файлове.md>

Източници

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

  Връзка с други потребители </български/Източници/Връзка-с-други-потребители.md>

Примери

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

  Примерна конфигурация: Galaxy S7, DanaR, Dexcom G5 и SWR50 </български/Примери/Примерна-конфигурация-Galaxy-S7-DanaR-Dexcom-G5-и-SWR50.md>

Подкрепа

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :glob:

Как мога да помогна </български/Подкрепа/Как-може-да-помогна.md> AndroidAPS се разработва изцяло на доброволни начала и няма платен персонал. Разработчиците са родители, грижещи се за диабетици, близки на или хора с диабет, които работят заедно за развитието и подобряват решаването на много често срещаните проблеми. Разработчиците даряват свободното си време, но е малко несправедливо да очаквате от тях да бъдат изправени пред допълнителни разходи, за да правят нещо толкова невероятно, отворено и безплатно за всички.

За да тестват дали е напълно сигурна новата версия на софтуера, разработчиците трябва да имат резервен телефон и резервна помпа, тъй като тя не може да бъде използвана върху човек, докато не бъде стабилна. По-новите модели помпи се нуждаят от тестване, когато станат използваеми в програмата. Някои от дарените пари са необходими и за логистичните разходи за доставка на тези устройства между разработчиците. Понякога също е приятно да се помогне с разходите на разработчиците да напуснат затъмнените помещения и да се срещнат на конференции и събития, за да срещнат своя творчески и аналитичен мозък с тези на другите разработчици.

Мога да пиша код - програмирам! Как да участвам? Супер! Погледнете проблемите (Issues), попитайте в канала в gitter, винаги има много работа! Първо изберете малка задача и направете първия си Pull request! :)

Имам пари, които бих искал да дари, как да го направя? PayPal: donations@androidaps.org За какво се използват парите? Парите не се плащат на никого за работата му! Използват се за поддържане на ниски разходи за организиране на срещи на разработчиците. Опитваме се да бъдем много прозрачни. Това е, което понастоящем е планирано:

Европейска среща в Прага в края на май 2018 г .: наемане на стая и интернет оборудване храна / кафе в невероятния случай горепосоченото ще бъде изцяло покрито и остават пари: пътни разходи за тези, които трябва да пътуват на по-голямо разстояние. (Някои от компаниите от други континенти ще присъстват, но вече са в Европа по това време, така че пътните разходи ще останат ниски.) Имам излишно оборудване, къде да го изпратя? Понастоящем събираме "ще бъде предоставен по-късно", за да започне да се разпространява за тестване. В края на процеса, останалото оборудване ще бъде дарено на една от групите Pay-it-Forward на facebook, които съществуват в подкрепа на общността Т1. Ако искате да дарите резервно оборудване, изпратете e-mail на developers@androidaps.org и ще ви изпратим адрес.

Нямам пари или оборудване, как мога да помогна? Необходими умения включват графичен дизайн, дизайн на UX, преводачи, редактори на wiki или просто да предадете нататък наученото, като отговорите на простите въпроси в Gitter или Facebook, за да позволите на разработчиците време и пространство да се фокусират върху по-трудните неща.