Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

geoPath #121

Closed
GoogleCodeExporter opened this issue Jul 22, 2015 · 0 comments
Closed

geoPath #121

GoogleCodeExporter opened this issue Jul 22, 2015 · 0 comments

Comments

@GoogleCodeExporter
Copy link

@GoogleCodeExporter GoogleCodeExporter commented Jul 22, 2015

1. walidacja wpisów 'geościeżka zdobyta' (ajaxAddComment.php)

2.
http://opencaching.pl/powerTrail.php?ptAction=showSerie&ptrail=22

system sprawdzający, czy geościeżka została zdobyta, czy nie nie działa 
tak jak powinien. 

Oryginalnie cała ścieżka miała 19 skrzynek. Teraz niezarchiwizowanych jest 
16 z czego 13 naprawdę istnieje. W związku z tym właściciel ścieżki 
zmniejszył liczbę skrzynek potrzebnych do zdobycia z 14 do 13. Co daje 80% z 
16 niezarchiwizowanych.

I na górze w wymaganiach ten procent liczy się dobrze - ze skrzynek 
NIEZARCHIWIZOWANYCH.
Tymczasem poniżej - tam gdzie system pokazuje ile ja zdobyłam skrzynek i ile 
to jest procent całej ścieżki - współczynnik liczony jest od wszystkich 19 
skrzynek. 

Czyli mając zdobytych 13 z 13 wymaganych skrzynek nie mogę zalogować 
zdobycia geościeżki, bo 'dolny' procent pokazuje, że mam 68.42% zdobytej 
ścieżki (13 z 19) co jest wynikiem istotnie mniejszym niż 'górne' 80% (13 z 
16).

W formularzu nie pojawia się opcja zaloguj geościeżkę. Jest tylko 
"komentarz".

Original issue reported on code.google.com by wloczynutka on 6 Jun 2014 at 9:52

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.