Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Lack of nearest geocacache in GPX export #1990

Open
kojoty opened this issue Mar 1, 2019 · 0 comments

Comments

@kojoty
Copy link
Member

commented Mar 1, 2019

from OCPL forum:

[quote=pawelko post_id=142543 time=1551452187 user_id=2315]
Wyszukiwarka skrzynek - eksport wszystkich skrzynek - plik GPX - nie ma w nim najbliżej skrzynki pod względem odległości od zadanego punktu. Niezależnie czy wyszukuje się według miasta, współrzędnych, czy własnej lokalizacji. Może nie zauważyłem jakieś nowej funkcji? Problem powstał jeszcze przed niedawną nocną przerwą techniczną.
Sprawdziłem w kilku lokalizacjach - miastach gdzie mam nieznalezione 1-2 skrzynki i w/g własnej lokalizacji. Ciągle nie ma najbliższej w pliku GPX. POI jest natomiast widoczny na liście skrzynek na stronie.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.