Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Review the "last modified" geocache fields logic #1998

Open
kojoty opened this issue Mar 14, 2019 · 0 comments

Comments

@kojoty
Copy link
Member

commented Mar 14, 2019

from OCPL forum:

Może nie tyle błąd co pewna zauważone działanie systemu, co nie daje mi spokoju.
W widoku kesza mamy takie pole -> "Ostatnio zmodyfikowano"
Do tej pory zakładałem że to jest informacja dla keszerów, kiedy został zaktualizowany opis kesza przez właściciela kesza.
Dziś natomiast, kiedy Tris logowała przeniesienie OWNa "List w butelce - OP667B", to pole w opisie tego kesza zostało zmienione (zaktualizowane) na dzisiejszą datę.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.