Skip to content
Web data.gov.cz
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_layouts
_posts
attachments
css
english
images
js
news
novinky
otevřená-data-snadno-a-rychle
podmínky-užití
terms-of-use
white-paper
wishlist
.gitignore
404.html
Gemfile
README.md
_config.yml
index.html
robots.txt

README.md

Web data.gov.cz

V tomto GitHub repozitáři se nachází web https://data.gov.cz. Pokud hledáte implementaci frontendu Národního katalogu otevřených dat (NKOD), tak ta se nachází v repozitáři LinkedPipes DCAT-AP Viewer.

Web běží na GitHub Pages a používá Jekyll. Pokud chcete přispět, forkněte repozitory, vytvořte příspěvek a následně vytvořte pull request.

You can’t perform that action at this time.