Skip to content
No description, website, or topics provided.
Java TSQL
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 93 commits ahead of profinit:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
model
sql
src
.gitignore
LICENSE.md
README.md
pom.xml

README.md

Opendata projekt

Dokumentace:

Pro vývojáře

Cíle

Cílem je vytvořit snadno konfigurovatelný modul, který dokáže stahovat zveřejňované informace o hospodaření, tato data převede do strukturované podoby a uloží do relační databáze.

Očekávané zdroje dat jsou ve formátu csv, txt, nebo xls/xlsx, cílová databáze je PostgreSQL. V případě úspěšného projektu počítáme se zveřejněním získaných dat v konsolidované podobě na veřejném webu.

Očekávané zdroje jsou:

Ministerstva - faktury, smlouvy
Otevřená data Ministerstva financí ČR - http://data.mfcr.cz/
Otevřená data Ministerstva vnitra ČR - zde (NKOD)
Otevřená data Ministerstva spravedlnosti ČR - http://data.justice.cz/ (smlouvy a faktury)
Otevřená data Ministerstva životního prostředí ČR - http://www.mzp.cz/cz/otevrena_data (smlouvy a faktury)
Otevřená data Ministerstva kultury ČR - zde (smlouvy a faktury)

Data z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - zde Data z Informačního systému o veřejných zakázkách - zde (MMR)

Požadované výstupy

Výstupem bude knihovna v jazyce JAVA, dokumentace k modulu.

Doporučené zdroje

http://www.otevrenadata.cz

Další požadavky

Co se týká rozhraní knohovny, tak by měla být rozumně strukturovaná - zřejmě po ministerstvech / úřadech. První část by se měla starat o stáhnutí dat, druhá o naparsování, třetí o uložení. První část asi bude potřebovat nějakou tabulku s metadaty -> kdy se stáhla data a jak velký soubor byl, aby bylo možné zpracovávat i inkrementy. Ukládací část by měla být schopná snadno změnit cílovou DB - tzn. třeba použít Spring. Cílem je, aby se data dala použít jednak na nějakou formu reportingu - tj. něco ve stylu vsechnyzakazky.cz, ale hlavně aby se daly natahovat vztahy. Děláme vizualizační nástroj SVAT (www.nfgsvat.com), ve kterém bychom to pak chtěli zobrazovat. Samozřejmě pak asi půjde najít víc zajímavých informací, ale primárně zatím takto.

You can’t perform that action at this time.