Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python
Branch: master
Clone or download
Latest commit ad3af3a May 22, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Fixes typo May 22, 2019
psp_scrapper.py PSP scrapper May 22, 2019

README.md

Závislost přítomnosti poslanců na počasí

Projekt zkoumá vztah mezi přítomností poslanců na hlasováních poslanecké sněmovny a počasím v Praze.

Získání dat

Pro získání dat o hlasováních byl vytvořen skript psp_scrapper.py. Ten projde stránky poslanecké sněmovny, najde všechna zasedání v aktuálním volebním období a uloží informace o jednotlivých hlasováních.

Do výstupního souboru psp_data.csv jsou pak zapsána následující data:

Sloupec Popis
Identifikace poslance Jméno a příjmení poslance, kterého se řádek týká.
Způsob hlasování Informace o tom, jak při tomto hlasování poslanec hlasoval. Sloupec může nabývat následjících hodnot: A = pro, N = proti, 0 = nepřihlášen, M = omluven, Z = zdržel se.
Číslo schůze Číselný identifikátor schůze.
Číslo hlasování Číselný identifikátor hlasování v rámci schůze.
Rok Rok, ve kterém hlasování proběhlo.
Měsíc Číselné označení měsíce, ve kterém hlasování proběhlo.
Den Den, ve kterém hlasování proběhlo.
Hodina Hodina uzavření hlasování.
Minuta Minuta uzavření hlasování.

Datový soubor měl po stažení informací o prvních 29 schůzích velikost okolo 25 MB.

You can’t perform that action at this time.