Skip to content
Browse files

config preview app merge toevoegen

  • Loading branch information...
1 parent a7acade commit 04ba3923fbc5173b95dad463c7c7f18aba526681 @justb4 justb4 committed Feb 1, 2013
Showing with 7 additions and 4 deletions.
  1. +7 −4 doc/source/top10extract.rst
View
11 doc/source/top10extract.rst
@@ -13,7 +13,10 @@ Handleiding Top10-extract
Algemeen
--------
-NLExtract/Top10NL, kortweg Top10-extract bevat tools om de Top10NL bronbestanden zoals geleverd door Het Kadaster (GML)
+Top10NL is onderdeel van de Kadaster Basisregistratie Topografie (BRT). Vind algemene info
+over Top10NL op http://www.kadaster.nl/web/artikel/productartikel/TOP10NL.htm.
+
+NLExtract/Top10NL, kortweg Top10-Extract bevat tools om de Top10NL bronbestanden zoals geleverd door Het Kadaster (GML)
om te zetten naar hanteerbare formaten zoals PostGIS. Tevens bevat Top10-extract visualisatie-bestanden
(onder de map `style/` ) voor QGIS en SLDs om kaarten te maken. (NB deze zijn nu nog gebaseerd op Top10NL 1.0!).
@@ -31,14 +34,14 @@ Er zijn 14 typen Top10NL objecten. Zie ook de Top10NL structuur-beschrijving in
Top10NL Downloaden
------------------
-Uiteraard heb je Top10NL brondata nodig. Deze kun je via http://kadaster.nl/top10nl vinden, maar
-we hebben ook een directe download link beschikbaar met dank aan OpenStreetMap-NL, zie:
+Top10NL brondata in GML kun je via `PDOK Top10NL Downloads <https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-topografie/topnl/top10nl-downloads>`_ downloaden, maar
+ook via OpenStreetMap-NL, zie:
http://mirror.openstreetmap.nl/kadaster/Top10NL_v1_1_1
`NB heel belangrijk is om de laatste versie van Top10NL te gebruiken: v1.1.1.` Deze wordt geleverd met ingang van
september 2012. In bijv. PDOK zijn momenteel (okt 2012) nog oudere versies van Top10NL.
-Top10-extract downloaden
+Top10-Extract downloaden
------------------------
Vind altijd de laatste versie op: http://www.nlextract.nl/file-cabinet

0 comments on commit 04ba392

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.