This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Микродарения за независима журналистика
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
log
public
spec
vendor/assets
.gitignore
.rspec
.ruby-version
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.txt
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Микродарения за независима журналистика

Платформа за публични микродарения към даден материал, подкрепящи авторите му и независимостта на медията, в която те работят. Представете си Facebook "Like" бутон, зад който стоят пари.

Научете повече.

Изисквания

  • Ruby 2.0 или по-ново.
  • Bundler
  • PostgreSQL

Инсталация

  1. Клонирайте хранилището
  2. Изпълнете bundle install
  3. Копирайте config/database.yml.example в config/database.yml и config/secrets.yml.example в config/secrets.yml и направете необходимите промени за вашата конфигурация.
  4. Изпълнете ./bin/rake db:create db:migrate
  5. Стартирайте ./bin/rails server и отворете http://localhost:3000/.

За да стартирате тестовете, изпълнете ./bin/rake.

Лиценз

MIT. Вижте файла LICENSE.txt.