Converter encoding
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
classes
README
README.md
test.php

README.md

Encoding Converter

Encoding converter with internationalization support.

კოდირების გადამყვანი რომელიც მრავალენოვანი კოდირების შექმნის შესაძლებლობას გაძლევთ.

იმისათვის რომ დაამატოთ თქვენთვის სასურველი კოდირება, საკმარისია განსაზღვროთ მასივი:

კოდში სხვა კოდირების დამატების მაგალითი:

<?php
private $charMapByIndex = array(
	'georgia' => array(
			'ascii' => array('a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'v', 'z', 'T', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'J', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'q', 'R', 'y', 'S', 'C', 'c', 'Z', 'w', 'W', 'x', 'j', 'h'), 
			'utf8' => array('', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''), 
			'stlat' => array('À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å', 'Æ', 'È', 'É', 'Ê', 'Ë', 'Ì', 'Í', 'Ï', 'Ð', 'Ñ', 'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Ö', '×', 'Ø', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', 'Ý', 'Þ', 'ß', 'à', 'á', 'ã', 'ä')
			)
		),
	// სხვა კოდირება
	'otherlanguage' => array(
			'ascii' => array('a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'v', 'z', 'T', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'J', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'q', 'R', 'y', 'S', 'C', 'c', 'Z', 'w', 'W', 'x', 'j', 'h'), 
			'utf8' => array(...)
			)
		);
?>

Sample code: Add custom coding Array:

<?php
private $charMapByIndex = array(
	'georgia' => array(
			'ascii' => array('a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'v', 'z', 'T', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'J', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'q', 'R', 'y', 'S', 'C', 'c', 'Z', 'w', 'W', 'x', 'j', 'h'), 
			'utf8' => array('', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''), 
			'stlat' => array('À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å', 'Æ', 'È', 'É', 'Ê', 'Ë', 'Ì', 'Í', 'Ï', 'Ð', 'Ñ', 'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Ö', '×', 'Ø', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', 'Ý', 'Þ', 'ß', 'à', 'á', 'ã', 'ä')
			)
		),
	// custom coding
	'otherlanguage' => array(
			'ascii' => array('a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'v', 'z', 'T', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'J', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'q', 'R', 'y', 'S', 'C', 'c', 'Z', 'w', 'W', 'x', 'j', 'h'), 
			'utf8' => array(...)
			)
		);
?>

Sample code:

<?php
require_once 'classes/EncodingConverter.php';
$encodingConverter=new EncodingConverter();


$str="Gamarjoba samyaro!";
echo $encodingConverter->convertString($str, 'geolat2utf8')."\n";

$encodingConverter->addCharMap('geolat2utf8MixTest', array('a'=>'A','b'=>'B','g'=>'G','d'=>'','e'=>'','v'=>'','z'=>'','T'=>'','i'=>'','k'=>'','l'=>'','m'=>'','n'=>'','o'=>'','p'=>'','J'=>'','r'=>'','s'=>'','t'=>'','u'=>'','f'=>'','q'=>'','R'=>'','y'=>'','S'=>'','C'=>'','c'=>'','Z'=>'','w'=>'','W'=>'','x'=>'','j'=>'','h'=>''));

echo $encodingConverter->convertString($str, 'geolat2utf8MixTest', 'utf-8')."\n";

echo "\n";
echo $encodingConverter->convertStringByIndex($str, 'georgia', 'ascii', 'utf8')."\n";

$encodingConverter->addCharMapByIndex('georgia', 'ascii_1', array('A','B','G','D','E','V','Z','T','I','K','L','M','N','O','P','J','R','S','T','U','F','Q','R','Y','S','C','C','Z','W','W','X','J','H'));
echo "\n";
echo $encodingConverter->convertStringByIndex('ÂÀÌÀÒãÏÁÀ ÓÀÌÚÀÒÏ', 'georgia', 'ascii_1', 'stlat')."\n";
?>

Result:

გამარჯობა სამყარო!
GAმAრჯოBA სAმყAრო!

გამარჯობა სამყარო!

ÂÀÌÀÒãÏÁÀ ÓÀÌÚÀÒÏ