Skip to content
Permalink
Browse files

add more info to ArhiXML page

Signed-off-by: Hrvoje Varga <hrvoje.varga@gmail.com>
  • Loading branch information...
hvarga committed Mar 21, 2019
1 parent a56dae2 commit 102319600e458ea7a7d4b02f82f1ae6ea2dd135f
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/arhixml/index.md
@@ -24,7 +24,7 @@ Tvrtke imaju dva izbora; koristiti sam ARHiNET sustav koji se naplaćuje ili bes
- Nakon izrade XML datoteke, ista se mora validirati. Postoje alati koji validiraju XML datoteku pomoću XML schema datoteke.
- Takvi alati predstavljaju dodatnu investiciju za korisnika te također traže određeni nivo tehničkog predznanja za ispravno korištenje.

Elizabet, za potrebe obavljanja svog posla, je došla na ideju da se napravi računalna aplikacija koja će olakšati unos arhive u digitalni oblik. Naravno, bez korištenja i plaćanja ARHiNET sustava. Elizabet je proučila sva pravila koje nameće ARHiNET te sastavila dokument sa svim zahtjevima. Zajedno sa Elizabet, implementirali smo prvu verziju aplikacije. Rezultat naše suradnje je ArhiXML.
Elizabet, za potrebe obavljanja svog posla, došla je na ideju da se napravi računalna aplikacija koja će olakšati unos arhive u digitalni oblik. Naravno, bez korištenja i plaćanja ARHiNET sustava. Ona je proučila sva pravila koje nameće ARHiNET te sastavila dokument sa svim zahtjevima i napisala XML datoteku. Zajedno smo implementirali prvu verziju aplikacije i dali je na korištenje. Rezultat naše suradnje je ArhiXML. ArhiXML je olakšao pravljenje XML datoteke koji se kopira na CD i šalje u arhiv. S tim su se postigle velike uštede za firme koje su obavezne popisivati arhivske građe i dostavljati popis u elektronskom obliku.

## Po čemu je ova aplikacija zanimljiva?

0 comments on commit 1023196

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.