Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
partial
provincies
regioatlas
README.md
regioatlas.zip

README.md

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden tussen overheden, zijn er in veel soorten en maten. Van afvalverwerking en werkvoorziening tot het beheren van lantaarnpalen. Volksvertegenwoordigers klagen over gebrek aan controle en transparantie op deze regelingen. Met OpenGR openen we deze blackbox. Meer informatie over achtergrond van dit project vind je hier.

Common arrangements, partnerships between governments, there are many types and sizes in the Netherlands. These legal arangements are used to organise waste treatment, employment or safety. Local representatives complain about the lack of transparency and accountability in these schemes. With OpenGR we open this black box. More background information can be found here.