Permalink
Browse files

Add Dutch API messages

  • Loading branch information...
1 parent 6cb9c01 commit 0eb5541c4cbfada6827d97343b074f93f3b8a521 @skywave skywave committed with novalis Apr 5, 2012
Showing with 27 additions and 0 deletions.
  1. +27 −0 opentripplanner-api-webapp/src/defaults/resources/Message_nl.properties
@@ -0,0 +1,27 @@
+#
+# Strings used by the Messages.java enum (i.e., if that enum's name changes, the properties files' names must change)
+#
+
+# PLANNER ERROR MESSAGES
+PLAN_OK = Succes
+SYSTEM_ERROR = Onze excuses. De routeplanner is momenteel niet beschikbaar. Probeer later opnieuw.
+
+OUTSIDE_BOUNDS = Deze reis is niet mogelijk. Mogelijk probeert u een reis te plannen buiten het beschikbare gebied
+REQUEST_TIMEOUT = De routeplanner is te lang bezig met uw verzoek. Probeer later opnieuw.
+BOGUS_PARAMETER = Uw verzoek bevat fouten die de server niet wil or kan verwerken.
+PATH_NOT_FOUND = Reis is niet mogelijk. Misschien is het startpunt of de bestemming niet veilig toegankelijk. Bijvoorbeeld een straat alleen verbonden met een snelweg.
+NO_TRANSIT_TIMES = Geen OV-informatie beschikbaar. De datum is mogelijk te ver in het verleden of te ver in de toekomst. Of er is geen dienst voor uw reis op het moment dat u wilt.
+GEOCODE_FROM_NOT_FOUND = Startpunt onbekend. Probeer specifieker te zijn.
+GEOCODE_TO_NOT_FOUND = Startpunt onbekend. Probeer specifieker te zijn.
+GEOCODE_FROM_TO_NOT_FOUND = Both origin and destination are unknown. Can you be a bit more descriptive?
+GEOCODE_FROM_TO_NOT_FOUND = Zowel startpunt en bestemming zijn onbekend. Probeer specifieker te zijn.
+TOO_CLOSE = Startpunt is binnen een te kleine afstand van de bestemming.
+
+GEOCODE_FROM_AMBIGUOUS = De reisplanner is niet zeker van de locatie waar u wilt beginnen. Selecteer een van de volgende opties, of probeer specifieker te zijn.
+GEOCODE_TO_AMBIGUOUS = De reisplanner is niet zeker van uw bestemming. Selecteer een van de volgende opties, of probeer specifieker te zijn.
+GEOCODE_FROM_TO_AMBIGUOUS = De reisplanner is niet zeker van de locatie waar u wilt beginnen en uw bestemming. Selecteer een van de volgende opties, of probeer specifieker te zijn.
+
+UNDERSPECIFIED_TRIANGLE = Zowel triangleSafetyFactor, triangleSlopeFactor en triangleTimeFactor moet ingesteld zijn als een van deze ingesteld is.
+TRIANGLE_NOT_AFFINE = De som van de waarden van triangleSafetyFactor, triangleSlopeFactor en triangleTimeFactor moet 1 zijn.
+TRIANGLE_OPTIMIZE_TYPE_NOT_SET = Als triangleSafetyFactor, triangleSlopeFactor en triangleTimeFactor zijn ingesteld moet OptimizeType gelijk zijn aan TRIANGLE
+TRIANGLE_VALUES_NOT_SET = Als het OptimizeType TRIANGLE is moet triangleSafetyFactor, triangleSlopeFactor en triangleTimeFactor zijn ingesteld.

0 comments on commit 0eb5541

Please sign in to comment.